Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej. - M.P.1982.6.36 - OpenLEX

Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1982.6.36

Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1982 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 14 stycznia 1982 r.
w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) zarządza się, co następuje:
Banki pobierają odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej, z wyjątkami określonymi w załączniku do zarządzenia, w wysokości:
1)
od kredytów obrotowych i inwestycyjnych - 9%,
2)
od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytów obrotowych i inwestycyjnych - 18%.
Wysokość odsetek od kredytów dewizowych udzielanych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na finansowanie niektórych rodzajów importu regulują odrębne przepisy.
Wysokość odsetek od kredytów ustalona jest w stosunku rocznym.
1.
Kwoty odsetek podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 złotego.
Prezes Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej, Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Prezes Banku Polska Kasa Opieki S.A. mogą w ekonomicznie uzasadnionych wypadkach obniżać ustalone w zarządzeniu odsetki od kredytów udzielanych poszczególnym kredytobiorcom.
W stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym (Monitor Polski z 1976 r. Nr 18, poz. 80 i Nr 37, poz. 168, z 1977 r. Nr 9, poz. 60, z 1978 r. Nr 18, poz. 63, z 1979 r. Nr 2, poz. 12 i Nr 16, poz. 98, z 1980 r. Nr 3, poz. 12, Nr 17, poz. 82 i Nr 31, poz. 177 oraz z 1981 r. Nr 22, poz. 204).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

ODSETKI POBIERANE PRZEZ BANKI OD KREDYTÓW UDZIELANYCH NIEKTÓRYM JEDNOSTKOM GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

Lp.KredytobiorcaKredytOdsetki
1234
1Jednostki handlu rynkowego i przemysłu gastronomicznego oraz jednostki handlu środkami produkcjiKredyt obrotowy6%
2Jednostki uspołecznionej gospodarki rolnej:Kredyt obrotowy7%
- wymienione w § 1 pkt 2-5 uchwały nr 166

Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1981 r.

w sprawie zasad udzielania przez banki

kredytów na rozwój produkcji rolniczej

(Monitor Polski Nr 20, poz. 191),

Kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości rolnych

Kredyt inwestycyjny na pozostałe cele

5%
- spółki wodne i ich związki oraz inne

zrzeszenia rolnicze,

6%
- przedsiębiorstwa nasiennictwa rolniczego

i ogrodniczego,

- przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami

hodowlanymi,

- Krajowa Spółdzielnia Hodowli Drobnego

Inwentarza

3Jednostki zgrupowane w organizacji gospodarczej Lasy PaństwoweKredyt obrotowy

Kredyt na finansowanie inwestycji

7%

6%

4Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowegoKredyt obrotowy6%
1) budowy spółdzielczych mieszkań

własnościowych, kapitalnych remontów i

modernizacji domów mieszkalnych oraz

budowy domów jednorodzinnych w

zabudowie zawartej przez spółdzielnie

budowlano-mieszkaniowe

1%*)
2) jednorodzinnego budownictwa

mieszkaniowego,

nie wymienionego w pkt 1

3%
3) budowy osiedlowych urządzeń uzbrojenia

terenu dla inwestorów realizujących

budowę domów jednorodzinnych w formach

zorganizowanych

3%
4) kosztów przygotowania inwestycji do

realizacji

1%
Kredyt na budowę mieszkań lokatorskich i podstawowych urządzeń socjalno-usługowychnie pobiera się
Kredyt na finansowanie budowy domów jednorodzinnych dla pracowników kopalń węgla kamiennego i przedsiębiorstw podziemnego budownictwa górniczego:

1) w okresie budowy

nie pobiera się
2) po zakończeniu budowy3%
5Wojewódzkie spółdzielnie spożywców zrzeszone w "Społem" Centralnym Związku Spółdzielni Spożywców oraz spółdzielnie i związki spółdzielni zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"Kredyt na finansowanie inwestycji polegających na budowie zakładów piekarskich6%
6Jednostki i zakłady budżetoweKredyt obrotowy1%
Kredyt na finansowanie inwestycjinie pobiera się
Zadłużenie przeterminowane z tytułu kredytów na finansowanie inwestycjinie pobiera się
7Jednostki badawcze, szkoły wyższe oraz zakłady doświadczalne Polskiej Akademii Nauk i szkół wyższych, z wyjątkiem zakładów doświadczalnych rolniczych i leśnychKredyt obrotowy1%
8Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch"Kredyt obrotowy6%
9Przedsiębiorstwa przemysłów wydobywczych, z wyjątkiem przedsiębiorstw górniczo-hutniczych metali nieżelaznychKredyt na finansowanie inwestycji wydobywczych3%
10Przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Górnictwa i EnergetykiKredyt na finansowanie budowy i rozbudowy elektrowni i elektrociepłowni oraz sieci najwyższych napięć3%
11Przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Górnictwa i Energetyki oraz Ministrowi Przemysłu Chemicznego i Lekkiego, przekształcone z przedsiębiorstw w budowieKredyt obrotowy na pokrycie jednorazowego opłacenia odsetek od kredytów inwestycyjnych, naliczonych za okres realizacji inwestycji, finansujących inwestycje oddane do użytku do 31 grudnia 1981 r.1%
12Jednostki zagospodarowujące zapasy surowców wtórnych, z wyjątkiem specjalistycznych jednostek zajmujących się skupem, uprzydatnianiem i zbytem tych zapasówKredyt obrotowy na finansowanie zapasów surowców wtórnych, przewidzianych do wykorzystania na własne potrzeby produkcyjno-usługowe3%
Kredyt na finansowanie inwestycji związanych z zagospodarowaniem surowców wtórnych3%
13Jednostki gospodarki uspołecznionejKredyt na finansowanie kosztów nabycia oraz zainstalowania środków trwałych, nie przekazanych do eksploatacji obiektów i przedmiotów o charakterze środków trwałych, w tym przedmiotów nabytych lub wytworzonych w wyniku prac nad rozwojem nauki i techniki, a także koszty zainstalowania maszyn i urządzeń dzierżawionych od innych przedsiębiorstw3%
14Dysponenci zakładowego funduszu mieszkaniowegoKredyt na cele finansowane z zakładowego funduszu mieszkaniowego4%
14aJednostki realizujące inwestycje służące zakładowej działalności socjalnejKredyt na finansowanie obiektów służących zakładowej działalności socjalnej4%
15Jednostki realizujące inwestycje finansowane z terenowego funduszu aktywizacji gospodarczejKredyt na finansowanie inwestycji z terenowego funduszu aktywizacji gospodarczej1%
16Terenowe organy administracji państwowejKredyt na finansowanie wydatków funduszu mieszkaniowego administracji państwowej1%
*) Z wyjątkiem mieszkań przeznaczonych na sprzedaż przez Biuro Handlu Zagranicznego "Locum" na innych warunkach niż ustalone w decyzji nr 9 Prezydium Rządu z dnia 31 stycznia 1977 r. w sprawie zasad nabywania praw do mieszkań spółdzielczych przez osoby skierowane do pracy za granicą.
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 września 1982 r. (M.P.82.23.206) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1982 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 listopada 1982 r. (M.P.82.27.246) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 listopada 1982 r.