Przepisy końcowe. - Rozdział 3 - Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie... - M.P.1976.18.80 - OpenLEX

Rozdział 3 - Przepisy końcowe. - Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym.

Monitor Polski

M.P.1976.18.80

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1982 r.

Rozdział  3

Przepisy końcowe.

§  6. 3
1.
Wysokość odsetek i prowizji ustalona jest w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem przepisu ust 2.
2.
Banki pobierają odsetki od:
1)
kredytu na fundusz płac, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, jednorazowo za 3 miesiące,
2)
antycypacyjnego kredytu na fundusz płac, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 6, za cały rok kalendarzowy

przy udzielaniu kredytu.

§  6a. 4
1.
Kwoty odsetek bankowych i prowizji przypadających na rzecz banków od jednostek gospodarki uspołecznionej, nie uspołecznionej i osób fizycznych podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych.
2.
Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki w kwotach nie przekraczających 49 groszy pomija się, a końcówki przekraczające tę kwotę zaokrągla się w górę do 1 złotego.
§  6b. 5
1. 6
Odsetki od kredytów, o których mowa pod lp. 6, 21, 22, 23, 25 i 29 w załączniku nr 2 do zarządzenia, są obliczane za cały okres ich spłaty i płatne w ratach miesięcznych, łącznie z ratami spłat kredytów.
2.
Dodatkowe odsetki za zwłokę od kredytów wymienionych w ust. 1 pobiera się od każdej nie zapłaconej w terminie raty kredytu, jak również w razie zwłoki w spłacie kredytu postawionego w stan natychmiastowej wymagalności.
§  7.
Banki bonifikują odsetki pobrane od niektórych kredytów w wypadkach określonych odrębnymi przepisami.
§  8.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Banku Gospodarki Żywnościowej oraz Prezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. mogą w stosunku do poszczególnych kredytobiorców:
1)
obniżać odsetki i prowizje ustalone w zarządzeniu,
2)
określać rodzaje kredytów, od których bank nie pobiera odsetek i prowizji.
§  9.
1. 7
Przepisy zarządzenia nie dotyczą oprocentowania kredytów określonych w:
1)
uchwale nr 126 Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1978 r. w sprawie pomocy Państwa w rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych (Monitor Polski Nr 30, poz. 109),
2)
uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1979 r. w sprawie warunków przenoszenia nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-badawczych do placówek naukowych (Monitor Polski Nr 20, poz. 116).
2.
W związku z art. 65 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 20, poz. 108) tracą moc:
1)
§ 2-13 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski z 1969 r. Nr 32, poz. 238 i z 1973 r. Nr 54, poz. 303),
2)
§ 23 uchwały nr 215 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon", zmienionej uchwałą nr 77 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1972 r.,
3)
§ 4 ust. 3 i § 11 uchwały nr 230 Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie programu kompleksowego zagospodarowania mineralnych surowców odpadowych,
4)
§ 15 ust. 2 uchwały nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1974 r. w sprawie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi (Monitor Polski Nr 40, poz. 232),
5)
§ 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1964 r. w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej zamiejscowym pracownikom - absolwentom i studentom szkół wyższych na opłacenie części wkładu własnego w spółdzielniach budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1964 r. Nr 86, poz. 413, z 1966 r. Nr 29, poz. 153 i z 1968 r. Nr 27, poz. 175),
6)
§ 3 ust. 2 zarządzenia nr 69 Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1969 r. w sprawie kredytu bankowego dla osadników rolnych na terenach górskich województwa rzeszowskiego,
7)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 1970 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym (Monitor Polski z 1970 r. Nr 9, poz. 78 i z 1971 r. Nr 39, poz. 255),
8)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 1973 r. w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup środków i narzędzi produkcji rolnej (Monitor Polski Nr 44, poz. 261),
9)
cz. I i II zarządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1973 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1974 r. Nr 1, poz. 7 i z 1975 r. Nr 4, poz. 20),
10)
§ 2-9 zarządzenia nr 135 Ministra Finansów z dnia 28 listopada 1974 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów i środków pieniężnych jednostek i organizacji gospodarczych wprowadzających kompleksowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego,
11)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 1975 r. w sprawie stawek zryczałtowanego oprocentowania kredytu ratalnego udzielanego przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe na zakup samochodów dostawczych (Monitor Polski Nr 10, poz. 57),
12)
przepisy określające wysokość oprocentowania kredytów zawarte w:
a)
zarządzeniu nr 202 Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1960 r. w sprawie specjalnych kredytów dla pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych związków zawodowych na zakup artykułów przemysłowych przez ich członków,
b)
zarządzeniu nr 96 Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 1966 r. w sprawie udzielania pomocy kredytowej na inwestycje rolnikom zamieszkałym w rejonie Kanału Wieprz-Krzna, zmienionym zarządzeniem nr 26 Ministra Finansów z dnia 10 lutego 1969 r.,
c)
zarządzeniu nr 65 Ministra Finansów z dnia 4 czerwca 1968 r. w sprawie udzielania przez Powszechną Kasę Oszczędności pożyczek na zakup samochodów osobowych wykorzystywanych dla celów służbowych, zmienionym zarządzeniem nr 16 Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1976 r.,
d)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1972 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy kredytowej osobom fizycznym na budownictwo mieszkaniowe i kapitalne remonty (Monitor Polski z 1972 r. Nr 7, poz. 46, z 1973 r. Nr 9, poz. 56, z 1974 r. Nr 1, poz. 5 i z 1975 r. Nr 2, poz. 10),
e)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 1972 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną (Monitor Polski z 1972 r. Nr 12, poz. 84, z 1974 r. Nr 1, poz. 6 i z 1975 r. Nr 21, poz. 131),
f)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1972 r. w sprawie warunków udzielania pomocy kredytowej na rozwój produkcji rolnej (Monitor Polski z 1973 r. Nr 2, poz. 13),
g)
zarządzeniu Ministrów Finansów oraz Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1973 r. w sprawie udzielania kredytu i pomocy bezzwrotnej na uzupełnienie wkładów własnych do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 5, poz. 36),
h)
zarządzeniu nr 87 Ministra Finansów z dnia 7 lipca 1973 r. w sprawie wewnętrznych rozliczeń kredytów zagranicznych, zmienionym zarządzeniem nr 137 Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1974 r.,
i)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie kredytów udzielanych jednostkom pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej przez spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe (Monitor Polski z 1974 r. Nr 1, poz. 4),
j)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1973 r. w sprawie udzielania ludności pożyczek gotówkowych (Monitor Polski z 1974 r. Nr 1, poz. 3, Nr 8, poz. 60 i z 1975 r. Nr 10, poz. 56),
k)
zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 marca 1975 r. w sprawie udzielania młodym małżeństwom kredytu na zakup artykułów przemysłowych (Monitor Polski Nr 11, poz. 63).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1976 r., z wyjątkiem przepisów o oprocentowaniu kredytów udzielanych członkom banków spółdzielczych na cele płatnicze i kredytów udzielanych ludności wiejskiej na budownictwo mieszkaniowe, określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia pod lp. 5 i 30, które obowiązują od dnia 1 lipca 1976 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 lipca 1980 r. (M.P.80.17.82) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 lipca 1980 r.
4 § 6a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 marca 1977 r. (M.P.77.9.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 kwietnia 1977 r.
5 § 6b:

- dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 maja 1978 r. (M.P.78.18.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1978 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1979 r. (M.P.79.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1979 r.

6 § 6b ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1980 r. (M.P.80.3.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1980 r.
7 § 9 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 maja 1978 r. (M.P.78.18.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1978 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1979 r. (M.P.79.2.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1979 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 stycznia 1980 r. (M.P.80.3.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lutego 1980 r.