Odpłatność za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1990.47.357

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 grudnia 1990 r.
w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własność Państwa.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje:
1. 1
Od osoby fizycznej, której wydano pozwolenie na broń palną krótką i przydzielono do ochrony osobistej, bądź do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem usług w zakresie ochrony osób lub mienia, broń stanowiącą własność Państwa, pobiera się za każdy rok używania broni opłatę w wysokości jednorazowej kwoty wniesionej opłaty skarbowej od pozwolenia na broń udzielonego osobie fizycznej.
2. 2
Za używanie broni w okresie krótszym niż 1 rok pobiera się odpowiednio opłatę określoną w ust. 1 lub ust. 2 w wysokości proporcjonalnej do okresu używania tej broni.
3. 3
Za amunicję przydzieloną wraz z bronią pobiera się opłatę w wysokości ceny amunicji obowiązującej w dniu jej przydzielenia.
1.
Opłaty pobiera się w dniu przydzielenia broni i amunicji.
2.
Opłaty wnosi się do komendy wojewódzkiej (stołecznej) Policji, która przydzieliła broń i amunicję.
3.
Komenda wojewódzka (stołeczna) Policji, która przyjęła opłatę, wydaje pokwitowanie.
4.
Wpływy z opłat stanowią dochód Skarbu Państwa.
Traci moc zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 sierpnia 1961 r. w sprawie odpłatności za używanie broni stanowiącej własności Państwa (Monitor Polski Nr 61, poz. 263 i z 1989 r. Nr 44, poz. 360).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 czerwca 1992 r. (M.P.92.18.138) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 22 marca 1995 r. (M.P.95.19.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 1995 r.

2 § 1 ust. 2 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 marca 1995 r. (M.P.95.19.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 1995 r.
3 § 1 ust. 3 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 22 marca 1995 r. (M.P.95.19.235) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 maja 1995 r.