Odpłatność za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

Monitor Polski

M.P.1991.9.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 lutego 1991 r.
w sprawie odpłatności za przejazdy na leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje:
Osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na leczenie w sanatoriach uzdrowiskowych i szpitalach uzdrowiskowych.
Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 35, poz. 192) w zakresie określonym w § 1 tracą moc przepisy uchwały nr 70 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1970 r. w sprawie zasad korzystania ze świadczeń zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Monitor Polski Nr 18, poz. 138, z 1972 r. Nr 9, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 40, poz. 233).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.