Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  46.
Junakom odbywającym w dniu wejścia w życie uchwały zasadniczą służbę w oddziałach ochrony obiektów oraz w oddziałach ratownictwa technicznego w formie skoszarowanej, utworzonych w resortach obrony narodowej i spraw wewnętrznych, do końca odbywania służby przysługują nagrody na zasadach określonych w § 15 ust. 1 pkt 3 i ust. 2.
§  47.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
ministrach - rozumie się przez to również kierowników urzędów centralnych,
2)
wojewódzkich radach narodowych - rozumie się przez to również rady narodowe miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi,
3)
wojewodach - rozumie się przez to również prezydentów miast: stołecznego Warszawy, Krakowa i Łodzi.
§  48.
Traci moc uchwała nr 261 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1982 r. w sprawie oddziałów obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej (Monitor Polski z 1988 r. Nr 8, poz. 70).
§  49.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1988 r.