Rozdział 6 - Oddziały obrony cywilnej tworzone przez wojewodów - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  6

Oddziały obrony cywilnej tworzone przez wojewodów

§  39.
1.
Wojewodowie tworzą oddziały obrony cywilnej przy urzędach wojewódzkich oraz przy funkcjonujących na terenie ich działania zakładach społecznych służby zdrowia, zakładach opieki społecznej, zakładach ochrony środowiska naturalnego oraz przy innych zakładach użyteczności publicznej, zwanych dalej również "zakładami pracy".
2.
Utworzenie oddziału, z wyjątkiem oddziału przy urzędzie wojewódzkim, następuje na wniosek kierownika zakładu pracy.
§  40.
Oddziały obrony cywilnej tworzone przez wojewodów działają:
1)
przy zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach opieki społecznej - jako oddziały sanitarne,
2)
przy innych zakładach użyteczności publicznej - jako oddziały ratownictwa ogólnego,
3)
przy urzędach wojewódzkich - jako oddziały obsługi technicznej ewidencji ludności.
§  41.
Na czele oddziału obrony cywilnej utworzonego przez wojewodę stoi komendant, wyznaczony przez kierownika zakładu pracy. Komendanta oddziału obsługi technicznej ewidencji ludności wyznacza wojewoda.
§  42.
Podziału liczby poborowych dla oddziałów obrony cywilnej tworzonych przez wojewodów dokonują właściwe organy wojskowe.
§  43.
Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowania obrony cywilnej organizuje się według programu określonego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju; koszty tych zajęć pokrywają zakłady pracy (urzędy wojewódzkie), w których junacy wykonują prace niezbędne na rzecz obrony cywilnej.
§  44.
1.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej tworzonych przez wojewodów nie noszą umundurowania.
2.
W zakresie uposażenia i innych należności pieniężnych lub w naturze oraz zwrotu kosztów przejazdów junaków stosuje się odpowiednio przepisy § 15, § 16 ust. 1-3 oraz § 27 ust. 5.
3.
Koszty utrzymania junaków określone w ust. 2 oraz świadczenia wynikające z § 19 ust. 1 pkt 3-5 i 8 obciążają zakłady pracy (urzędy wojewódzkie), w których junacy wykonują prace niezbędne na rzecz obrony cywilnej.
§  45.
Wykonywanie przez junaków prac niezbędnych na rzecz obrony cywilnej odbywa się w wymiarze czasu pracy obowiązującym w zakładzie użyteczności publicznej (urzędzie wojewódzkim).