Rozdział 3 - Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  3

Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych

§  24.
1.
Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych podlegają wojewodom.
2.
Oddziały wymienione w ust. 1 są przeznaczone do wykonywania zadań określonych dla straży pożarnych w odrębnych przepisach i działają przy komendach wojewódzkich straży pożarnych.
§  25.
Na czele oddziału obrony cywilnej działającego przy komendzie wojewódzkiej straży pożarnych stoi komendant, którym jest funkcjonariusz pożarnictwa wyznaczony przez wojewodę.
§  26.
1.
Podziału liczby poborowych, określonej dla oddziałów obrony cywilnej działających przy komendach wojewódzkich straży pożarnych, na poszczególne oddziały dokonuje Komendant Główny Straży Pożarnych i informuje o tym właściwe organy wojskowe, z podaniem liczb poborowych, którzy mają odbywać służbę jako nie skoszarowani.
2.
Zajęcia specjalistyczne junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej organizuje się w oddziałach obrony cywilnej działających przy komendach wojewódzkich straży pożarnych według programu określonego przez Komendanta Głównego Straży Pożarnych w uzgodnieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju; koszty zajęć pokrywa się ze środków budżetu właściwej wojewódzkiej rady narodowej, przewidzianych na szkolenie zawodowe funkcjonariuszy pożarnictwa.
3.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach wymienionych w ust. 1 są kierowani do wykonywania zadań i pełnienia funkcji w terenowych i zakładowych zawodowych strażach pożarnych.
§  27.
1.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach wymienionych w § 26 ust. 1 otrzymują i noszą umundurowanie, odzież specjalną i wyekwipowanie osobiste według wzoru i w kolorze ustalonym dla funkcjonariuszy pożarnictwa. Junacy ci noszą ponadto specjalną oznakę obrony cywilnej, o której mowa w § 14 ust. 1; w zakresie zaopatrywania Komendy Głównej Straży Pożarnych w te oznaki stosuje się odpowiednio przepis § 23.
2.
Koszty umundurowania, specjalnej oznaki obrony cywilnej oraz odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego są pokrywane odpowiednio z budżetu właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub ze środków zakładów pracy, do których junacy są kierowani do wykonywania zadań i pełnienia funkcji.
3.
Normy umundurowania, odzieży specjalnej i ekwipunku osobistego określa Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
4.
Wojewodowie oraz zakłady pracy, o których mowa w ust. 2, zapewniają warunki wyżywienia junaków, a w razie nieskoszarowania ich w czasie odbywania służby wypłacają im równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, a także pokrywają koszty wyżywienia junaków w okresie odbywania przez nich kary dyscyplinarnej aresztu; koszty wyżywienia oraz wypłaty równoważnika pokrywa się z budżetu właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub ze środków zakładów pracy. Przepisy § 16 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5.
W zakresie zwrotu kosztów przejazdu i przewozu stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 1, 2, 3 pkt 1 i ust. 4 oraz § 19 ust. 1 pkt 7, z tym że koszty przejazdu junaków odbywających służbę i z niej zwolnionych, a także koszty przewozu junaków pokrywają jednostki organizacyjne, w których wykonują oni zadania lub pełnią funkcje.
6.
Junakom skoszarowanym przysługuje bezpłatne zakwaterowanie, które zapewniają dla skierowanych do wykonywania prac niezbędnych na potrzeby obrony cywilnej:
1)
w terenowych zawodowych strażach pożarnych - wojewódzkie komendy straży pożarnych,
2)
w zakładowych zawodowych strażach pożarnych - zakłady pracy.
7.
Junaków nie skoszarowanych obowiązują odpowiednio zasady pełnienia służby ustalone dla funkcjonariuszy pożarnictwa, z tym że junacy ci mogą pełnić służbę również w systemie zmianowym: 24 godziny służby i 24 godziny wolne od służby.
8.
Junacy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie pełnienia służby, na zasadach obowiązujących w stosunku do funkcjonariuszy pożarnictwa.
§  28.
1.
Junakom odbywającym zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej działających przy komendach wojewódzkich straży pożarnych przysługuje uposażenie określone w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz dodatek za wykonywanie czynności o charakterze operacyjno-technicznym w terenowych i zakładowych zawodowych strażach pożarnych.
2.
Wysokość dodatku za wykonywanie czynności o charakterze operacyjno-technicznym w terenowych i zakładowych zawodowych strażach pożarnych określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.