Rozdział 2 - Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy - Oddziały obrony cywilnej do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Monitor Polski

M.P.1988.23.210

Akt utracił moc
Wersja od: 2 października 1992 r.

Rozdział  2

Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy

§  7.
1.
Oddziały obrony cywilnej tworzone przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, zwane dalej "oddziałami obrony cywilnej w OHP", działają przy wojewódzkich komendach OHP jako oddziały ratownictwa ogólnego.
2.
W razie potrzeby mogą być tworzone oddziały obrony cywilnej w OHP o innym przeznaczeniu niż określone w ust. 1.
§  8.
1.
Oddział obrony cywilnej w OHP składa się z:
1)
komendy, którą stanowią: komendant oddziału, jego zastępcy, komendanci plutonów i zastępcy komendantów plutonów oraz szef oddziału,
2)
pododdziałów.
2.
Kadrę dowódczo-wychowawczą oddziałów obrony cywilnej w OHP tworzą:
1)
pracownicy etatowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
2)
absolwenci szkół wyższych:
a)
skierowani w czasie odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego na praktykę do tych oddziałów albo
b)
przedterminowo zwolnieni z długotrwałego przeszkolenia wojskowego, zatrudnieni na zasadach określonych w pkt 1;
3)
żołnierze zawodowi oraz okresowej służby wojskowej, wyznaczeni do wykonywania zadań poza wojskiem;
4)
żołnierze zawodowi oraz zasadniczej służby wojskowej czasowo delegowani.
3.
Wykaz stanowisk w ramach przyznanego limitu etatów i funduszu płac:
1)
zastrzeżonych w strukturze organizacyjnej oddziałów obrony cywilnej w OHP - ustala Minister Obrony Narodowej na wniosek Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy:
a)
dla żołnierzy zawodowych - w trybie określonym w przepisach w sprawie wyznaczania żołnierzy zawodowych do wykonywania zadań poza wojskiem,
b)
dla żołnierzy okresowej służby wojskowej - z jednoczesnym zaszeregowaniem ich do odpowiednich stawek uposażenia, określonych w przepisach o uposażeniu żołnierzy,
c)
dla żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej czasowo delegowanych;
2)
pracowników, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 pod lit. b), ustala Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy, z tym że w odniesieniu do absolwentów szkół wyższych, przedterminowo zwolnionych z długotrwałego przeszkolenia wojskowego - za zgodą właściwych organów wojskowych oraz Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
4.
Szczegółową strukturę organizacyjną oddziałów obrony cywilnej w OHP ustala Szef Obrony Cywilnej Kraju na wniosek Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.
§  9.
Komendant oddziału obrony cywilnej w OHP podlega komendantowi wojewódzkiemu ochotniczych hufców pracy.
§  10.
Podziału liczby poborowych, określonej dla oddziałów obrony cywilnej w OHP, na poszczególne oddziały dokonuje Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w uzgodnieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i informuje o tym Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz właściwe organy wojskowe.
§  11.
1.
Zajęcia specjalistyczne w zakresie przygotowania obrony cywilnej junacy odbywają z oderwaniem od pracy w oddziałach obrony cywilnej w OHP:
1)
bezpośrednio po wcieleniu do oddziału - systemem ciągłym przez okres dwóch tygodni,
2)
w pozostałym okresie służby - przeciętnie jeden dzień w tygodniu.
2.
Szczegółowe programy zajęć specjalistycznych junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej określa Szef Obrony Cywilnej Kraju.
§  12.
Oddziały obrony cywilnej w OHP mogą uczestniczyć w ćwiczeniach formacji obrony cywilnej albo ćwiczeniach praktycznych z udziałem ludności, na zasadach ustalonych przez Komitet Obrony Kraju.
§  13.
Oddziały obrony cywilnej w OHP mogą być użyte do zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  14.
1.
Junacy skoszarowani, odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP, noszą umundurowanie według wzoru i w kolorze obowiązujących w obronie cywilnej oraz specjalną oznakę obrony cywilnej według wzoru określonego przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju.
2.
Normy i okresy używalności przedmiotów umundurowania (bielizny osobistej, oporządzenia, środków i przyborów do konserwacji umundurowania) oraz środków higieny osobistej dla junaków określa Szef Obrony Cywilnej Kraju w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
3.
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy określa potrzeby w zakresie umundurowania junaków.
§  15.
1.
Junakom odbywającym zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP przysługują:
1)
uposażenie zasadnicze:
a)
w pierwszym roku służby - przewidziane dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej w stopniu szeregowego,
b)
w drugim roku służby - przewidziane dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej w stopniu starszego szeregowego;
2)
dodatek za pełnienie funkcji na zasadach i w wysokości przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej;
3)
nagrody za wykonanie prac;
4)
inne należności pieniężne lub w naturze na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.
2.
Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 3, przyznaje się junakom z funduszu nagród, tworzonego w zakładzie pracy w wysokości od 25 do 35% wartości wynagrodzenia za prace wykonane w tym zakładzie pracy, ustalonego jak dla pracowników zakładu. Wysokość indywidualnej nagrody może wynosić do 40% wynagrodzenia za wykonane prace. Na nagrody dla junaków przeznacza się co najmniej 80% funduszu nagród; pozostałą część funduszu przeznacza się na nagrody dla członków kadry dowódczo-wychowawczej oddziałów obrony cywilnej w OHP oraz kadry Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy i komend wojewódzkich, sprawujących nadzór nad tymi oddziałami.
3.
Szczegółowe zasady podziału funduszu nagród oraz przyznawania nagród indywidualnych dla junaków oraz dla członków kadry OHP, o których mowa w ust. 2, określa na wniosek Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
4.
Junacy mogą ubiegać się o przyznanie im tytułu robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w określonym zawodzie na zasadach i w trybie ustalonych w odrębnych przepisach, jeżeli w czasie odbywania służby uzyskają kwalifikacje niezbędne do przyznania im takiego tytułu.
§  16.
1.
Junakom odbywającym zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP:
1)
skoszarowanym - przysługuje bezpłatne:
a)
zakwaterowanie,
b)
całodzienne wyżywienie według norm i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy jednostek wojskowych wykonujących zadania szkoleniowo-produkcyjne,
c)
umundurowanie;
2)
nie skoszarowanym - przysługuje:
a)
bezpłatne całodzienne wyżywienie lub równoważnik pieniężny według norm i na zasadach, o których mowa w pkt 1 pod lit. b),
b)
zwrot kosztów przejazdu państwowymi środkami komunikacji z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące do miejsca odbywania służby i z powrotem,
c)
umundurowanie lub równoważnik pieniężny.
2.
Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 pod lit. a), nie przysługuje junakowi w okresie tymczasowego aresztowania, odbywania kary dyscyplinarnej aresztu lub nie usprawiedliwionej nieobecności w miejscu odbywania służby.
3.
Junakom, o których mowa w ust. 1, przysługują ponadto:
1)
świadczenia socjalne finansowane z zakładowego funduszu socjalnego oraz prawo do korzystania z urządzeń socjalnych, na zasadach określonych dla pracowników,
2)
dodatki za wykonywane prace w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub szczególnie uciążliwych oraz w porze nocnej, na zasadach określonych dla pracowników wykonujących takie same prace.
4.
Do zakwaterowania junaków skoszarowanych stosuje się normy przyjęte w hotelach pracowniczych.
§  17.
1.
Osobom powołanym do odbycia zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej w OHP oraz zwolnionym z tej służby przysługuje jednorazowy bezpłatny przejazd państwowymi środkami komunikacji z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące do miejsca odbywania służby oraz z miejsca odbywania służby do miejsca pobytu.
2.
Junacy odbywający zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP korzystają z ulg oraz bezpłatnych przejazdów państwowymi środkami komunikacji na zasadach przysługujących żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.
3.
Koszty przejazdu osób:
1)
powołanych do odbycia zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej w OHP - pokrywają organy wojskowe,
2)
odbywających zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP oraz zwolnionych z tej służby - pokrywają komendy OHP.
4.
Minister Transportu, Żeglugi i Łączności określa dokumenty uprawniające do przejazdu osób powołanych do zasadniczej służby w oddziałach obrony cywilnej w OHP oraz sposób rozliczeń za te przejazdy, jak również dokumenty uprawniające junaków do korzystania z ulg przy przejazdach, o których mowa w ust. 2.
§  18.
1.
Zapewnienie bazy kwaterunkowej, odpowiednich warunków bytowych, socjalnych i sanitarnych dla junaków odbywających zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej w OHP oraz zapewnienie warunków pracy dla kadry tych oddziałów, jak również pokrywanie związanych z tym kosztów należy do właściwych jednostek organizacyjnych oraz ministrów i wojewodów.
2.
Zamierzenia inwestycyjne, dotyczące bazy kwaterunkowej dla oddziałów obrony cywilnej w OHP, podejmowane przez resorty, wymagają uzgodnienia z wojewodami oraz Komendantem Głównym Ochotniczych Hufców Pracy. Baza tworzona dla oddziałów obrony cywilnej w OHP nie może być przez okres, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 3, wykorzystana do innych celów bez uzyskania na to zgody Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy oraz właściwego wojewody.
3.
Szczegółowe warunki wykonywania przez oddział obrony cywilnej w OHP prac niezbędnych na rzecz obrony cywilnej, w tym warunki bytowe oraz zasady szkolenia zawodowego junaków i umożliwienia im uzyskania tytułu robotnika wykwalifikowanego lub mistrza w określonym zawodzie, jak również tryb rozliczeń oraz wykonywania obsługi administracyjno-finansowej na rzecz oddziału określa umowa zawarta przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy z kierownikiem jednostki organizacyjnej, w której oddział ma wykonywać prace. W szczególności umowa ta powinna zawierać klauzulę, że liczba junaków nie wykonujących jednorazowo prac z przyczyn usprawiedliwionych lub zależnych od komendanta oddziału (np. urlopy, służby dyżurne) nie może przekroczyć 20% stanu ewidencyjnego oddziału oraz że przy ustalaniu wynagrodzenia należnego za prace wykonane przez oddział uwzględnia się również tych junaków.
4.
Wzór umowy określonej w ust. 3 ustala Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Szefem Obrony Cywilnej Kraju oraz zainteresowanymi ministrami, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.
§  19.
1.
Jednostki organizacyjne, w których oddziały obrony cywilnej w OHP wykonują prace niezbędne na rzecz obrony cywilnej, są obowiązane w szczególności do:
1)
przygotowania bazy do wykonywania prac;
2)
umożliwienia junakom kształcenia się:
a)
w szkole podstawowej dla pracujących lub w podstawowym studium zawodowym, jeżeli nie ukończyli szkoły podstawowej,
b)
w zasadniczej szkole zawodowej dla pracujących, jeżeli nie mają kwalifikacji zawodowych, a ukończyli szkołę podstawową i wykonują pracę odpowiadającą programowi szkoły zawodowej danego kierunku

- przez organizowanie szkół na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub przez kierowanie junaków do szkół wskazanych przez terenowe jednostki administracji szkolnej; junakom w zakresie zwolnień od pracy, urlopów szkoleniowych oraz ryczałtów na dojazd do szkoły przysługują uprawnienia określone w przepisach dla pracowników uczących się;

3)
przeszkolenia junaków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminów pracy i przepisów przeciwpożarowych;
4)
zapewnienia junakom wykonywania prac niezbędnych na potrzeby obrony cywilnej stosownie do posiadanych przez nich kwalifikacji ogólnych i zawodowych oraz umożliwienia im doskonalenia zawodowego w formach pozaszkolnych;
5)
przydzielenia junakom bezpłatnie odzieży i obuwia ochronnego, odzieży i obuwia roboczego oraz sprzętu ochrony osobistej, według norm obowiązujących w danej jednostce organizacyjnej;
6)
zapewnienia wyżywienia junaków i pokrywania połowy kosztów ich całodziennego wyżywienia, według ustalonej normy, jak również pokrywania pozostałych kosztów związanych z przygotowaniem wyżywienia bądź wypłaty połowy równoważnika pieniężnego, przysługującego junakom w zamian za wyżywienie;
7)
zapewnienia bezpłatnych przewozów do miejsca wykonywania prac (zajęć specjalistycznych) i z powrotem, jeżeli odległość od miejsca zakwaterowania do miejsca pracy przekracza 3 km lub czas przejazdu miejskimi środkami komunikacji przekracza 30 minut;
8)
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania prac oraz możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych;
9)
zapewnienia junakom możliwości korzystania z urządzeń kulturalnych i sportowych, jeżeli brak ich w miejscu zakwaterowania;
10)
pokrywania połowy kosztów wyżywienia junaków w okresie odbywania przez nich zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
2.
Komendy wojewódzkie OHP są obowiązane do:
1)
zaopatrzenia junaków w umundurowanie i specjalne oznaki obrony cywilnej oraz pokrywania związanych z tym kosztów,
2)
pokrywania połowy kosztów całodziennego wyżywienia junaków według ustalonej normy bądź wypłaty połowy równoważnika pieniężnego, przysługującego junakom w zamian za wyżywienie,
3)
pokrywania kosztów utrzymania junaków w okresie odbywania przez nich zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,
4)
pokrywania wydatków z tytułu uposażenia i innych należności pieniężnych, przysługujących junakom, określonych w § 15 ust. 1 i w § 16 ust. 3 pkt 2,
5)
pokrywania kosztów wyżywienia junaków w okresie odbywania przez nich kary dyscyplinarnej aresztu,
6)
finansowania wynagrodzeń i świadczeń socjalnych kadry oddziałów obrony cywilnej w OHP.
3.
Jednostka organizacyjna określona w ust. 1 zapewnia obsługę administracyjno-finansową oddziału obrony cywilnej w OHP, zgodnie z umową, o której mowa w § 18 ust. 3, a w szczególności dokonuje wypłaty dla junaków:
1)
uposażenia zasadniczego oraz dodatków i nagród, wymienionych w § 15 ust. 1,
2)
równoważników wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 2 pod lit. a) i c).
4.
Ministrowie i wojewodowie, którym podlegają jednostki organizacyjne określone w ust. 1 i 3, zapewniają im właściwe warunki do działalności oddziałów obrony cywilnej w OHP.
§  20.
1.
Właściwe terenowe organy administracji państwowej zapewnią:
1)
na wniosek komendantów wojewódzkich OHP:
a)
możliwość korzystania przez junaków z niezbędnych urządzeń sportowych w miejscach ustalonych w porozumieniu z komendami oddziałów obrony cywilnej w OHP,
b)
odpowiednią kadrę instruktorską do prowadzenia działalności sportowej w oddziałach obrony cywilnej w OHP;
2)
zaopatrzenie w środki żywnościowe i higieny osobistej w miejscu zakwaterowania junaków, zgodnie z obowiązującymi normami.
2.
Minister Przemysłu, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, zapewni produkcję umundurowania przeznaczonego dla junaków oddziałów obrony cywilnej w OHP, na zasadach produkcji specjalnej.
§  21.
1.
Minister Obrony Narodowej:
1)
zapewni:
a)
skierowanie odpowiedniej liczby żołnierzy zawodowych oraz okresowej służby wojskowej, a także w miarę potrzeby czasowe delegowanie żołnierzy zawodowych i zasadniczej służby wojskowej na stanowiska zastrzeżone dla tych żołnierzy w oddziałach obrony cywilnej w OHP, jak również umożliwi absolwentom szkół wyższych określonych kierunków studiów, odbywającym długotrwałe przeszkolenie wojskowe, podjęcie zatrudnienia na stanowiskach w tych oddziałach albo w miarę potrzeby skierowanie absolwentów szkół wyższych odbywających długotrwałe przeszkolenie wojskowe na praktykę w tych oddziałach,
b)
powoływanie żołnierzy rezerwy, w ramach ćwiczeń wojskowych, do pełnienia funkcji dowódczych lub instruktorskich związanych z zajęciami specjalistycznymi junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej;
2)
umożliwi oddziałom obrony cywilnej w OHP korzystanie z urządzeń wojskowych, niezbędnych do prowadzenia zajęć specjalistycznych junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej.
2.
Na stanowiskach zastrzeżonych dla żołnierzy zawodowych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby wojskowej mogą być w uzasadnionych wypadkach, za zgodą Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, zatrudnieni pracownicy na podstawie umowy o pracę, jeżeli nie jest możliwe skierowanie (czasowe delegowanie) na poszczególne stanowiska tych żołnierzy; pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie oraz nagrody według zasad obowiązujących w stosunku do etatowych pracowników oddziałów obrony cywilnej w OHP, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
3.
Do wynagradzania oraz wymagań w zakresie kwalifikacji i stażu pracy pracowników oddziałów obrony cywilnej w OHP, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, mają odpowiednio zastosowanie przepisy dotyczące pracowników etatowych OHP. Pracownikom tym przysługują ponadto nagrody na zasadach określonych przez Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.
§  22.
1.
Żołnierzom okresowej służby wojskowej, wyznaczonym na stanowiska w oddziałach obrony cywilnej w OHP, przysługują uposażenie i inne należności pieniężne w wysokości i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających okresową służbę w jednostkach wojskowych.
2.
Żołnierze okresowej służby wojskowej, wyznaczeni na stanowiska w oddziałach obrony cywilnej w OHP, na których pracownikom przysługują nagrody, mogą otrzymywać takie nagrody na zasadach przewidzianych dla pracowników.
3.
Żołnierze zawodowi, czasowo delegowani do oddziałów obrony cywilnej w OHP, otrzymują ze środków Funduszu Ochotniczych Hufców Pracy, utworzonego na podstawie odrębnych przepisów:
1)
należności z tytułu delegowania - w wysokości i na zasadach przewidzianych przy podróżach służbowych,
2)
zwrot kosztów comiesięcznego przejazdu do miejsca stałego zamieszkania,
3)
nagrody na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych w OHP na równorzędnych stanowiskach.
4.
Absolwentom szkół wyższych, odbywającym długotrwałe przeszkolenie wojskowe, skierowanym na praktykę do oddziałów obrony cywilnej w OHP, przysługują ze środków Funduszu Ochotniczych Hufców Pracy uposażenie i inne należności pieniężne lub w naturze - na zasadach i w wysokości przewidzianej dla absolwentów odbywających długotrwałe przeszkolenie w jednostkach wojskowych; absolwentom tym mogą być również przyznawane nagrody na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach.
5.
Żołnierze zasadniczej służby wojskowej, czasowo delegowani do oddziałów określonych w ust. 3, otrzymują z jednostek organizacyjnych, w których oddziały obrony cywilnej wykonują prace:
1)
uposażenie w wysokości i na zasadach przewidzianych dla żołnierzy odbywających tę służbę w jednostkach wojskowych,
2)
wyżywienie i nagrody w wysokości i na zasadach przewidzianych dla junaków oddziałów obrony cywilnej w OHP.
6.
Wydatki z tytułu uposażenia żołnierzy zawodowych, wypłacanego w jednostkach wojskowych w okresie czasowego delegowania, podlegają refundacji ze środków funduszu, o którym mowa w ust. 3, w trybie ustalonym przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.
§  23.
Szef Obrony Cywilnej Kraju zaopatruje nieodpłatnie oddziały obrony cywilnej w OHP w sprzęt wojskowy i materiały potrzebne do zajęć specjalistycznych junaków w zakresie przygotowania obrony cywilnej oraz odpłatnie w specjalne oznaki obrony cywilnej.