Ocena działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015.

Monitor Polski

M.P.2016.441

Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3/2016
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 5 maja 2016 r.
w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) uchwala się, co następuje:
Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.