Monitor Polski

M.P.2014.1191

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jarosława Żaczka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jarosława Piotra Stawiarskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.