Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.

Monitor Polski

M.P.2011.100.1018

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Krzysztofa Andrzeja Hetmana wybranego z listy kandydatów na posłów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Henryka Józefa Smolarza, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281.