Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - z siedzibą w Toruniu. - M.P.2004.43.744 - OpenLEX

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - z siedzibą w Toruniu.

Monitor Polski

M.P.2004.43.744

Akt indywidualny
Wersja od: 21 października 2004 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 października 2004 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 - z siedzibą w Toruniu

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Ryszarda Chodynickiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 1 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą w Toruniu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Mirosława Krajewskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.