Monitor Polski

M.P.2014.1187

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jarosława Pawła Katulskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 4 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Grażyny Jolanty Ciemniak, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.