Monitor Polski

M.P.2014.1204

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Łukasza Borowiaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Bożeny Katarzyny Henczycy, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.