Monitor Polski

M.P.2014.1226

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Zbigniewa Włodkowskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Urszuli Stefanii Pasławskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.