Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach.

Monitor Polski

M.P.2014.1220

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jarosława Jacka Górczyńskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Romualda Zygmunta Garczewskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.