Monitor Polski

M.P.2015.1231

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 grudnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 grudnia 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045 i 1923), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Tomasza Kazimierza Tomczykiewicza wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Ewy Edyty Kołodziej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.