Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku.

Monitor Polski

M.P.2013.365

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2013 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 maja 2013 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Bolesława Grzegorza Piechy wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Grzegorza Piotra Janika, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.