Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Monitor Polski

M.P.2014.425

Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z wygaśnięciem mandatu poseł Anny Elżbiety Fotygi wybranej z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, postanawiam o wstąpieniu na jej miejsce Pana Kazimierza Smolińskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.