Monitor Polski

M.P.1998.45.625

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 grudnia 1998 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków.

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Marka Nawary wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 5 - Akcji Wyborczej Solidarność w okręgu wyborczym nr 21 - Kraków, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Pawła Grasia - kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.