Monitor Polski

M.P.2014.1046

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 listopada 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Donalda Franciszka Tuska wybranego z listy kandydatów na posłów nr 7 Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Ewy Jadwigi Czeszejko-Sochackiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.