Monitor Polski

M.P.2015.549

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 czerwca 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Edwarda Stanisława Czesaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Urszuli Beaty Ruseckiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.