Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie.

Monitor Polski

M.P.2015.797

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z wygaśnięciem mandatu Krzysztofa Marii Szczerskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 12 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Filipa Romana Kaczyńskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.