Monitor Polski

M.P.2015.189

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Mieczysława Marcina Łuczaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 5 Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Elżbiety Renaty Nawrockiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.