Monitor Polski

M.P.2014.1205

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 2014 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 grudnia 2014 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 251 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Marcina Witki wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Krzysztofa Maciejewskiego, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.