Monitor Polski

M.P.2010.33.470

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2010 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

Na podstawie art. 179 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Jerzego Andrzeja Szmajdzińskiego wybranego z listy okręgowej kandydatów na posłów nr 20 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pani Elżbiety Zakrzewskiej, kandydatki z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.