Monitor Polski

M.P.1997.50.477

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 sierpnia 1997 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 sierpnia 1997 r.
w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu.

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 i Nr 88, poz. 554), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Tadeusza Kowalczyka, wybranego z okręgowej listy wyborczej nr 10 - Bezpartyjny Blok Wspierania Reform w okręgu wyborczym nr 37 - Radom, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jacka Huberta Vietha, kandydata z tej samej listy, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów.