Obrót wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku.

Monitor Polski

M.P.1965.60.308

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 października 1965 r.
w sprawie obrotu wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz w związku z § 3 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi (Monitor Polski Nr 15, poz. 115) zarządza się, co następuje:
1.
Zabrania się prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego dokonywania obrotu wyrobami ze złota i platyny zdatnymi do użytku.
2.
Do obrotu wyrobami ze złota i platyny niezdatnymi na skutek uszkodzenia do użytku bez zmiany ich postaci oraz do części tych wyrobów mają zastosowanie odrębne przepisy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.