Monitor Polski

M.P.2020.239

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2020 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 lutego 2020 r.
w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jest przedmiotem niewyobrażalnej w skutkach dewastacji. W okresie zaledwie czterech lat zniszczony został autorytet Trybunału Konstytucyjnego. Łamiące Konstytucję zmiany dokonane w odniesieniu do Krajowej Rady Sądownictwa w znacznym stopniu uzależniły ten organ od władzy wykonawczej. Lekceważone są opinie, uchwały i orzeczenia europejskich instytucji, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rady Europy i Komisji Weneckiej. Jawnie dyskredytowane są wyroki i uchwały Sądu Najwyższego. Niezawisłość sędziowska jest podważana, a sami sędziowie stali się obiektem rozmaitych agresywnych działań ze strony władzy. Instytucje państwowe, finansowane ze środków publicznych, prowadzą akcje dezawuowania sądów, a w wielu wypadkach konkretnych sędziów. Uznając wyrażaną przez opinię publiczną potrzebę reformy wymiaru sprawiedliwości, Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na negatywne skutki wprowadzanych zmian dla obywateli, jak i podmiotów prawnych.

W wyniku tych działań Polska przestaje być uważana na arenie międzynarodowej za demokratyczne państwo prawa.

Przypominając art. 173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz", a także art. 178 ust. 1: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom", Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się:

1. Zaprzestania represji wobec sędziów, poszanowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.
2. Zaprzestania politycznych ingerencji w instytucje sądownicze.
3. Zapewnienia sędziom bezpieczeństwa w pracy.
4. Uznania praw samorządu sędziowskiego do właściwego reprezentowania własnej grupy zawodowej.
5. Wdrożenia rozstrzygnięć instytucji europejskich, w tym przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz zaleceń zawartych w rezolucji Rady Europy z dnia 28 stycznia 2020 r. o funkcjonowaniu demokratycznych instytucji w Polsce, bez zbędnej zwłoki i fałszywych sugestii, iż są podejmowane na szkodę Rzeczypospolitej.
6. Podjęcia pilnych działań celem realizacji uchwały trzech izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla tych wszystkich sędziów, a także reprezentantów innych zawodów prawniczych, którzy odważnie, mimo gróźb i represji, przeciwstawiają się dewastacji wymiaru sprawiedliwości i często ponoszą z tego powodu dotkliwe konsekwencje. Jako Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej zapewniamy: nadejdzie czas, gdy krzywdy zostaną naprawione, zachowania niegodne napiętnowane, a niezgodne z prawem - osądzone.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".