§ 9. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  9.
1. 2
Uprawnione do kontrolowania w ewidencji wpisów dotyczących stosunku pracowników, studentów i uczniów do obowiązku służby wojskowej są: organy i jednostki nadrzędne nad zakładami pracy i szkołami prowadzącymi ewidencję, organy gminy oraz przedstawiciele Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Obrony Narodowej lub organu wojskowego przez niego upoważnionego, dowódcy właściwego okręgu wojskowego, a także szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień oraz osoby przez nich upoważnione.
2.
Osoby dokonujące kontroli, o której mowa w ust. 1, są również uprawnione do jednoczesnego sprawdzania wojskowych dokumentów osobistych pracowników, studentów i uczniów.
2 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 51 z dnia 15 października 1990 r. (M.P.90.40.311) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 października 1990 r.