§ 7. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  7.
1.
Kierownicy zakładów pracy zawiadamiają właściwe według przynależności ewidencyjnej wojskowe komendy uzupełnień o przyjęciu do pracy i zwolnieniu z pracy pracowników (mężczyzn i kobiet), którzy są:
1)
oficerami lub chorążymi rezerwy albo mają tytuł podchorążego,
2)
podoficerami lub szeregowymi rezerwy i mają karty mobilizacyjne do Sił Zbrojnych.
2.
Fakt posiadania przez pracownika karty mobilizacyjnej stwierdza się na podstawie odpowiedniego wpisu zamieszczonego w wojskowym dokumencie osobistym podoficera lub szeregowego rezerwy.