§ 5. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  5.
1.
Kierownicy zakładów pracy i szkół zapewniają sprawdzanie, czy pracownicy, studenci i uczniowie, podlegający obowiązkowi służby wojskowej, zgłosili się do poboru, odbyli zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe w jednostkach wojskowych, zostali przeniesieni do rezerwy oraz czy zgłosili właściwym organom zmiany wynikające z wojskowego obowiązku meldunkowego.
2.
Sprawdzenia danych, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie aktualnego wpisu w wojskowym dokumencie osobistym lub potwierdzeniu zgłoszenia się do rejestracji.