§ 11. - Obowiązki zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1980.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.
§  11.
Kierownicy zakładów pracy przekazują, na wniosek wojskowych komendantów uzupełnień, dane dotyczące właściwości pracowników - przedpoborowych i poborowych, a w szczególności dane o nabytych kwalifikacjach zawodowych, predyspozycjach fizycznych i psychicznych, mające znaczenie w sprawach związanych z przeznaczaniem tych pracowników do przysposobienia wojskowego oraz służby wojskowej.