Monitor Polski

M.P.1953.A-81.962

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 sierpnia 1953 r.
w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych wkładek topikowych do bezpieczników wielkiej mocy.

Na podstawie art. 1 oraz 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządzenie dotyczy wkładek topikowych o działaniu opóźnionym Bm-Wto do bezpieczników wielkiej mocy Bm-500-550 volt, wymienionych w cenniku Ministerstwa Przemysłu Maszynowego - Centralny Zarząd Zbytu nr 12 Z "Aparaty elektryczne wysokiego i niskiego napięcia" pod poz. 1188-1205, jak również podanych w katalogu J 2 Ministerstwa Przemysłu Maszynowego - Centralny Zarząd Zbytu "Bezpieczniki niskiego napięcia" pod poz. 206271-206276, 206281-206286 oraz 206291-206296, zwanych dalej "wkładkami topikowymi".
§  2.
1. Przy nabywaniu wkładek topikowych nabywcy obowiązani są zaofiarować do zbiórki zużyte wkładki topikowe.
2. Zużyte wkładki topikowe powinny być zaofiarowane w ilości odpowiadającej ilości sztuk nabywanych.
§  3. Przepisy § 2 nie dotyczą:
1) jednostek gospodarki uspołecznionej nabywających wkładki topikowe do nowej instalacji;
2) jednostek aparatu handlowego nabywającego wkładki topikowe do dalszej odsprzedaży;
3) jednostek podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
§  4. Jednostki gospodarki uspołecznionej nabywające wkładki topikowe do nowej instalacji (§ 3 pkt 1) obowiązane są zamówienia swe udokumentować odpowiednimi dowodami.
§  5. Jednostki gospodarki uspołecznionej, posiadające zużyte wkładki topikowe w ilości przekraczającej normatyw zapasu wkładek topikowych, obowiązane są w terminie do dnia 15 września 1953 r. zaofiarować do zbiórki rejonowym hurtowniom artykułów elektrotechnicznych Centralnego Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego zużyte wkładki topikowe w ilości przekraczającej normatyw zapasu wkładek topikowych.
§  6. Rejonowe hurtownie artykułów elektrotechnicznych Centralnego Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego wymienione w załączniku do zarządzenia obowiązane są do przyjmowania zużytych wkładek topikowych.
§  7. Minister Przemysłu Maszynowego w terminie do dnia 15 września 1953 r. ustali zakłady regenerujące zużyte wkładki topikowe oraz sposób przekazywania tych wkładek zakładom regenerującym przez rejonowe hurtownie artykułów elektrotechnicznych Centralnego Zarządu Zbytu Ministerstwa Przemysłu Maszynowego.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ REJONOWYCH HURTOWNI ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH CENTRALNEGO ZARZĄDU ZBYTU MINISTERSTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO

1. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Warszawie, ul. Kolejowa 9/11,
2. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Poznaniu, ul. Wielka 21,
3. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Łodzi, ul. Więckowskiego 43/45,
4. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Lublinie, ul. Garbarska 2,
5. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Gdańsku-Oliwie, ul. Grunwaldzka 485,
6. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Szczecinie, ul. Kaszubska,
7. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych we Wrocławiu, Rynek 7,
8. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Szopienicach, ul. Oświęcimska 9,
9. Rejonowa Hurtownia Artykułów Elektrotechnicznych w Krakowie, ul. Stalina 12.