Monitor Polski

M.P.1953.A-72.870

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1953 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 28 lipca 1953 r.
w sprawie obniżki cen i rozliczeń za prace geodezyjne i kartograficzne w 1953 r.

Na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1949 r. Nr 26, poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz. 188) w związku z uchwałą nr 122 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1953 r. o Narodowym Planie Gospodarczym na 1953 rok zarządza się, co następuje:
§  1. Okręgowe przedsiębiorstwa miernicze powinny obniżyć o 8% ceny kosztorysowe robót geodezyjnych, ustalone na poziomie cen 1952 r., i przeliczyć je zgodnie z zarządzeniem nr 23 Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 21 stycznia 1953 r. w sprawie przeliczenia planu inwestycyjnego i planu budownictwa na 1953 r. stosując wskaźnik 1,267.
§  2. Okręgowe przedsiębiorstwa miernicze za roboty kartograficzne, a Państwowe Przedsiębiorstwo Fotogrametrii za roboty fotogrametryczne powinny ceny kosztorysowe, ustalone na poziomie cen 1952 r., przeliczyć zgodnie z zarządzeniem nr 23 powołanym w § 1 w oparciu o wskaźnik 1,253.
§  3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Łodzi powinny obniżyć o 7% ceny kosztorysowe robót geodezyjnych, ustalone na poziomie cen 1952 r., i przeliczyć je zgodnie z zarządzeniem nr 23 powołanym w § 1 w oparciu o wskaźnik 1,200.
§  4.
1. Faktury przejściowe i końcowe oraz faktury miesięczne za roboty geodezyjne i kartograficzne wykonane w 1953 r. powinny być wystawiane poczynając od dnia 1 sierpnia 1953 r. według cen ustalonych zgodnie z §§ 1, 2 i 3.
2. Różnice wynikające z faktur za roboty geodezyjne i kartograficzne wykonane od 1 stycznia 1953 r., wystawionych lub pokrytych bez uwzględnienia przepisów niniejszego zarządzenia, a w szczególności bez obniżenia cen robót geodezyjnych, należy rozliczyć w pierwszej fakturze wystawionej w terminie ustalonym w ust. 1.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.