Obliczanie wysokości zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy oraz dokonywanie wydatków z funduszu zakładowego utworzonego z odpisów zaliczkowych w roku 1957.

Monitor Polski

M.P.1957.69.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

OKÓLNIK
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 sierpnia 1957 r.
w sprawie obliczania wysokości zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy oraz dokonywania wydatków z funduszu zakładowego utworzonego z odpisów zaliczkowych w roku 1957.

W związku z istniejącymi wątpliwościami w sprawie obliczania wysokości zaliczkowych odpisów na fundusz zaliczkowy oraz dokonywania wydatków z funduszu zakładowego, utworzonego z odpisów zaliczkowych w 1957 r., wyjaśnia się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wykonania ustawy z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu zakładowym na 1957 r., ogłoszonych w numerach 11, 18, 33 i 35 Dziennika Ustaw z 1957 r., dopuszczające możliwość dokonywania zaliczkowych kwartalnych lub półrocznych odpisów na fundusz zakładowy w wysokości nie przekraczającej 25% lub 50% sumy funduszu zakładowego przypadającego za dany okres sprawozdawczy, rozumieć należy następująco:

Ilekroć w rozporządzeniach jest mowa o kwartalnym odpisie na fundusz zakładowy w wysokości 25% sumy funduszu zakładowego przypadającego za dany okres sprawozdawczy, kwotę odpisu kwartalnego ustala się w wysokości 25% sumy funduszu zakładowego obliczonego za okres sprawozdawczy zgodnie z zasadami ustalonymi w wymienionych rozporządzeniach. Odpis zaliczkowy za I kwartał dokonywany po upływie pierwszego kwartału nie może zatem przekraczać 25% sumy funduszu zakładowego przypadającego za I kwartał; odpis zaliczkowy za II kwartał dokonywany po upływie II kwartału wynosi 25% sumy funduszu zakładowego przypadającego za I półrocze (I i II kwartał) pomniejszone o kwotę odpisaną zaliczkowo za I kwartał; odpis zaliczkowy za III kwartał dokonywany po upływie III kwartału wynosi 25% sumy funduszu zakładowego przypadającego za trzy kwartały pomniejszone o kwotę odpisaną zaliczkowo za I i II kwartał. Odpisu zaliczkowego za IV kwartał nie dokonuje się w ogóle, a łączne odpisy zaliczkowe za I, II i III kwartał mogą wynieść razem sumę nie przekraczającą 25% funduszu zakładowego przypadającego za okres 3 kwartałów.

Ilekroć w rozporządzeniach jest mowa o półrocznym odpisie na fundusz zakładowy w wysokości 50% sumy funduszu zakładowego przypadającego za półroczny okres sprawozdawczy, kwotę odpisu półrocznego ustala się w wysokości 50% sumy funduszu zakładowego obliczonego za okres sprawozdawczy zgodnie z zasadami ustalonymi w wymienionych rozporządzeniach. Odpis zaliczkowy za I półrocze dokonywany po upływie I półrocza nie może zatem przekraczać 50% sumy funduszu zakładowego przypadającego za I półrocze. Odpisu zaliczkowego za II półrocze nie dokonuje się.

2.
Ilekroć w rozporządzeniach jest mowa o tym, że wysokość łącznej kwoty odpisów na fundusz zakładowy przeznaczonej na nagrody indywidualne i świadczenia dla pracowników oraz inne cele związane z ich potrzebami nie może przekraczać 8,5% planowanego funduszu płac, odnosi się to również do odpisów zaliczkowych (kwartalnych i półrocznych). Oznacza to, że z zaliczkowych odpisów na fundusz zakładowy wolno dokonywać wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników w wysokości kwoty nie przekraczającej 2,125% (tj. 1/4 od 8,5%) planowanego osobowego funduszu płac za dany okres przy odpisach kwartalnych (za okres od 1 stycznia do końca pierwszego kwartału, za okres od 1 stycznia do końca drugiego kwartału, za okres od 1 stycznia do końca trzeciego kwartału) lub 4,25% (tj. 1/2 od 8,5%) przy zaliczkowym odpisie półrocznym dokonywanym jednorazowo.

Tym samym łącznie z zaliczkowego odpisu na fundusz zakładowy, przypadającego za trzy kwartały, wolno dokonywać wydatków na nagrody i świadczenia dla pracowników do wysokości kwoty nie przekraczającej 2,125% planowanego osobowego funduszu płac za trzy kwartały.

Przy zaliczkowym odpisie półrocznym, dokonywanym jednorazowo, wydatków na cele, o których wyżej mowa, wolno dokonywać w wysokości kwoty nie przekraczającej 4,25% planowanego osobowego funduszu płac za półrocze.