Objęcie z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Monitor Polski

M.P.2012.446

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w związku z objęciem z dniem 1 lipca 2012 r. przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej:
-
wyrażając przekonanie, że do podstawowych założeń polskiej polityki zagranicznej należy - obok zaangażowania w integrację europejską i umacniania więzi atlantyckich - kształtowanie przyjaznego Polsce otoczenia w Europie Środkowej i Wschodniej,
-
doceniając dorobek i dobre doświadczenia dotychczasowej współpracy Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Węgier i Rzeczypospolitej Polskiej,
-
biorąc pod uwagę nie tylko wspólnotę losu, ale i strukturalne podobieństwa oraz charakter wyzwań w okresie globalnych i europejskich napięć gospodarczych,
-
oceniając pozytywnie dorobek kończącej się prezydencji czeskiej

odnotowuje z satysfakcją właściwą hierarchię celów i zadań sformułowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na okres polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej za szczególnie ważne uznaje kształtowanie wspólnego stanowiska krajów Grupy w debacie nad agendą europejską, a zwłaszcza w sprawach przyszłości polityki spójności i Wieloletnich Ram Finansowych, a także podejścia krajów tzw. "wyszehradzkiej czwórki" do corocznej procedury budżetowej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa ponadto, że szczególnym wyzwaniem, które powinno spajać i na nowo definiować współpracę środkowoeuropejską, jest zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego, możliwego do osiągnięcia poprzez konsekwentne współdziałanie w formule V4+ (Grupa Wyszehradzka + kraje trzecie). Zachęcamy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia zdecydowanych działań dla uczynienia z Grupy Wyszehradzkiej obszaru bezpieczeństwa energetycznego.

Istotnym aspektem współpracy wyszehradzkiej powinno pozostać zaangażowanie na rzecz dalszego zbliżania do Unii Europejskiej państw Bałkanów Zachodnich oraz Partnerstwa Wschodniego.

Pragniemy też zwrócić uwagę na konieczność aktywniejszego wsparcia przedsięwzięć, mających na celu poprawę jakości połączeń infrastrukturalnych między państwami Grupy Wyszehradzkiej, co stanowi niezbędny warunek dla zwiększenia wymiany gospodarczej, handlowej i kulturalnej między społeczeństwami naszych czterech krajów.

Doceniając dotychczasowe formy pracy Grupy Wyszehradzkiej, zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie dalszego istotnego zwiększenia finansowego wsparcia dla Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, zwłaszcza z myślą o realizacji projektów wyszehradzkich oraz jego funkcji stypendialnych, a także rozwijaniu współpracy w formule V4+.

Wnioskujemy także o właściwe instytucjonalne zabezpieczenie działań na rzecz współpracy wyszehradzkiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej o udzielenie swoim rządom wsparcia we wszelkich wysiłkach służących zwiększeniu aktywności i skuteczności działań objętych współpracą wyszehradzką.

Apelujemy do polskich samorządów oraz organizacji pozarządowych, by w roku polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zwiększyły intensywność działań na rzecz zbliżenia środowisk i instytucji krajów Grupy, upowszechniania ich historii, dorobku kulturalnego oraz wymiany idei i ludzi w tej szczególnie bliskiej nam części Europy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".