Obejmowanie lasów i gruntów leśnych postępowaniem scaleniowym lub wymiennym na zasadach i w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Monitor Polski

M.P.1968.14.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 marca 1968 r.
w sprawie obejmowania lasów i gruntów leśnych postępowaniem scaleniowym lub wymiennym na zasadach i w trybie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13) zarządza się, co następuje:
1.
Lasy i grunty leśne, położone wśród innych gruntów poddawanych scaleniu lub wymianie na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 3, poz. 13), mogą być jednocześnie z tymi gruntami objęte postępowaniem scaleniowym lub wymiennym na zasadach i w trybie przepisów wymienionej ustawy, jeżeli poszczególne obszary takich lasów i gruntów leśnych nie przekraczają 10 ha zwartej powierzchni.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych mogą być objęte scaleniem lub wymianą również obszary lasów i gruntów leśnych o powierzchni zwartej przekraczającej 10 ha.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.