Art. 3. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  3

Procedura zatwierdzenia

1.
Przed rozpoczęciem zdjęć, koprodukcje filmowe będą wymagały wspólnego zatwierdzenia przez Właściwe Władze. Właściwe Władze będą stosować zasady określone w załączniku do niniejszej Umowy. Zatwierdzenia będą miały formę pisemną i będą określały, jeśli jest to właściwe, warunki na jakich zatwierdzenie zostało udzielone.
2.
Koproducenci nie będą połączeni wspólnym zarządem, własnością lub kontrolą, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to właściwe dla realizacji samej koprodukcji filmowej.