Art. 17. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  17

Obowiązywanie i wypowiedzenie

1.
Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą ze Stron po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w którym to przypadku wygasa po upływie sześciu (6) miesięcy od otrzymania takiego powiadomienia przez drugą Stronę.
2.
Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, Umowa będzie miała zastosowanie w odniesieniu do każdej realizowanej koprodukcji filmowej zatwierdzonej przez Właściwe Władze przed jej wypowiedzeniem.

Sporządzono w Warszawie dnia 21 października 2015 roku, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.