Art. 16. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  16

Wejście w życie

Każda ze Stron powiadomi drugą Stronę na piśmie drogą dyplomatyczną o zakończeniu wszelkich procedur wymaganych przez prawo wewnętrzne w celu przyjęcia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu otrzymania drugiego z takich powiadomień.