Art. 15. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  15

Zmiany

1.
Z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego artykułu, Umowa może zostać zmieniona za pomocą pisemnego porozumienia między Stronami w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zmiany wejdą w życie w dniu określonym w notach.
2.
Każda ze Stron może, w drodze noty dyplomatycznej, powiadomić drugą Stronę o zmianie jej Właściwej Władzy. Zmiana wejdzie w życie w dniu określonym w nocie.