Art. 13. - Nowa Zelandia-Polska. Umowa w sprawie koprodukcji filmów. Warszawa.2015.10.21.

Monitor Polski

M.P.2016.313

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2016 r.
Artykuł  13

Komisja Mieszana

1.
Strony powołają Komisję Mieszaną złożoną z przedstawicieli Stron, w tym Właściwych Władz, przedstawicieli przemysłu filmowego i innych ekspertów w tym obszarze.
2.
Zadaniem Komisji Mieszanej będzie przegląd funkcjonowania niniejszej Umowy oraz zgłaszanie wszelkich propozycji uznanych za konieczne w celu zwiększenia efektywności Umowy.
3.
Komisja Mieszana będzie zwoływana, w formie spotkania lub w inny sposób, na wniosek jednej ze Stron w ciągu sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku.