Norwegia-Polska. Porozumienie o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r. Bruksela 2007.12.17.

Monitor Polski

M.P.2008.18.187

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

POROZUMIENIE
o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 14 października 2004 r.,
podpisane w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

między

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

zwaną dalej "Państwem-Beneficjentem",

a

KRÓLESTWEM NORWEGII,

zwanym dalej "Norwegią",

zwanymi dalej łącznie "Stronami"

W Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, ustanowionego zgodnie z Umową z dnia 14 października 2003 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Wspólnotą Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na okres 2004-2009, pomiędzy Norwegią a Rzecząpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 14 października 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.
W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"Rzeczpospolita Polska upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy, wskazany w Aneksie A, do działania w jej imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za kontrolę finansową i audyt. Pełni też funkcję punktu kontaktowego. Jego struktura zarządzania została przedstawiona w Aneksie A.".

2.
W treści Artykułu 4 ustępy 6 i 8 oraz w treści Artykułu 5 ustępy 2 i 3 wyrażenie "Ministerstwo Gospodarki i Pracy" otrzymuje brzmienie

"Krajowy Punkt Kontaktowy".

3.
W treści Artykułu 5 ustęp 1 wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie

"Krajowy Punkt Kontaktowy".

4.
W Artykule 5 dodaje się ustęp 3 następującej treści:

"Aneksy A, B i C mogą być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany uzgodnione podczas takich spotkań nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Krajowym Punktem Kontaktowym.".

5.
W Artykule 5 dotychczasowe ustępy 3 i 4 zmieniają numerację na odpowiednio 4 i 5.
6.
W Artykule 7 ustęp 2 oraz w Artykule 8 ustęp 3 zostają uchylone. W Artykule 7 ustęp 1 nie będzie numerowany.
7.
W Aneksie A do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:
(a)
w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:
-
w zdaniu pierwszym wyrażenie "Ministerstwo Gospodarki i Pracy" otrzymuje brzmienie

"Ministerstwo Rozwoju Regionalnego";

-
w zdaniu drugim wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie

"Krajowy Punkt Kontaktowy";

(b)
w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
-
w zdaniu drugim wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie

"Krajowy Punkt Kontaktowy";

-
po tiret siódmym dodaje się tiret ósme i tiret dziewiąte w brzmieniu:

"- przeprowadzanie formalnej i merytoryczno - technicznej oceny projektów,

- przedstawianie członkom Komitetu Sterującego listy rankingowej wraz z uzasadnieniem.";

(c)
w pkt 5 skreśla się zdanie czwarte wraz ze wszystkimi tiret;
(d)
w pkt 5 tabela 1. otrzymuje brzmienie:

Tabela 1.

PriorytetInstytucja PośredniczącaInstytucja Wspomagająca Instytucję Pośredniczącą
Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energiiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobamiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miastMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznychUrząd Komitetu Integracji Europejskiej
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiemMinisterstwo ZdrowiaBiuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Badania NaukoweMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwaMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i AdministracjiWładza Wdrażająca Programy Europejskie
Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzenia w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnychMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Polityka regionalna i działania transgraniczneMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoWładza Wdrażająca Programy Europejskie
Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaireUrząd Komitetu Integracji Europejskiej
(e)
w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:
-
zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Krajowy Punkt Kontaktowy utworzy jeden Komitet Monitorujący dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG.";

-
w zdaniu czwartym, określającym skład Komitetu Monitorującego, skreśla się tiret drugie;
(f)
w pkt 7 wprowadza się następujące zmiany:
-
zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Komitet Sterujący, na podstawie przedstawionej przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniem, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego realizacji projektów na danej liście rankingowej.";

-
w zdaniu szóstym, określającym skład Komitetu Sterującego, skreśla się tiret drugie;
-
zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywności wdrażania pomocy dostępnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego.";

(g)
w pkt 9 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"Funkcję Instytucji Audytu pełni Ministerstwo Finansów za pomocą podległych mu departamentów.".

(h)
Dodaje się pkt 10 "Fundusz zaliczkowy" ("Working capital") w brzmieniu:

"10. W celu ułatwienia terminowego przekazywania środków finansowych do Beneficjentów i Operatorów, Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekaże Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zaliczkę (fundusz zaliczkowy- working capital), która będzie przechowywana na rachunku bankowym przez Instytucję Płatniczą. Płatności z funduszu zaliczkowego na rzecz Beneficjentów i Operatorów mogą być dokonywane po spełnieniu polskich wewnętrznych wymogów dotyczących dokonywania płatności. Kwota zaliczki, szczegółowe wymagania odnośnie sprawozdawczości, mechanizm rozliczania i inne warunki zostaną określone w instrukcji wydanej przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla Krajowego Punktu Kontaktowego. Niniejsza instrukcja będzie wiążąca dla Krajowego Punktu Kontaktowego."

(i)
Część "Procedura wnioskowania" otrzymuje brzmienie:

"Procedura wnioskowania

Informacja dotycząca procesu naboru wniosków będzie ogłaszana w zależności od dostępności środków finansowych oraz projektów. Co do zasady, i w zależności od rodzaju projektu, nabór wniosków będzie przeprowadzany w formie konkursu otwartego. Wnioski powinny być przekazywane do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej, która ocenia kompletność wniosku i dokonuje oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków, na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej wnioski zostaną poprawione przez wnioskodawcę. Po wstępnej weryfikacji, wnioski aplikacyjne zostaną ocenione pod kątem kryteriów merytoryczno - technicznych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wspomagającą, która przyznaje projektom punkty w ramach procedury oceny. W wyniku procedury oceny przygotowywana jest lista rankingowa kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniami, która następnie jest przekazywana do Komitetu Sterującego do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem, Komitet Sterujący może wprowadzić uzasadnione zmiany na powyższej liście. Lista zatwierdzona przez Komitet Sterujący wraz z jego rekomendacjami jest przekazywana do Krajowego Punktu Kontaktowego. W oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego Krajowy Punkt Kontaktowy decyduje, które projekty kwalifikują się do przekazania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF), a następnie wraz z uzasadnioną opinią przekazuje je do BMF. Zgodnie z Zasadami i Procedurami, BMF przygotowuje rekomendacje dla projektów i przekazuje je Norweskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na podstawie pozytywnej decyzji, pomiędzy Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Krajowym Punktem Kontaktowym zawierana będzie umowa finansowa.".

8.
W Aneksie B do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:
(a)
zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Norweski Mechanizm Finansowy zmierza do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do umocnienia dwustronnej współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Norwegią.".

(b)
W tabeli w polu czwartego priorytetu pod tytułem "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" w kolumnie drugiej tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"- modernizacja usług administracji szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych;";

(c)
W tabeli, w polu priorytetu dziewiątego pod tytułem "Polityka regionalna i działania transgraniczne" w kolumnie drugiej tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"- współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej w regionach rozwijających się;";

(d)
W tabeli, w polu priorytetu dziesiątego pod tytułem "Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire" kolumna druga otrzymuje brzmienie:

"Cel priorytetu

Celem ogólnym jest rozwijanie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych w zakresie prawidłowego i terminowego wprowadzania w życie prawa UE, w tym przede wszystkim wsparcie administracji odpowiedzialnej za kształtowanie, wdrażanie tego prawa, jak i ocenę zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z prawem UE (w tym z orzecznictwem ETS). Szczególnie ważne w tym kontekście jest zapewnienie dostępu do ekspertyz prawnych, analiz, wymiany doświadczeń i szkoleń w odniesieniu do reprezentowania państwa w postępowaniach przed ETS.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

W ramach priorytetu do realizacji możliwe będą m.in. następujące działania:

- Szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis oraz proponowanych zmian w prawie UE;

- Pomoc techniczna w zakresie zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych z zobowiązaniami nakładanymi prawem UE, w tym propozycja nowych rozwiązań (ekspertyzy, opinie prawne, itp.);

- Wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polski w postępowaniach przed ETS (ekspertyzy, opinie, szkolenia, itp.);

- Pomoc techniczna w zakresie organizacji i sposobów wdrażania acquis (opracowania, procedury, itp.);

- Promocja rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażania acquis, oraz nowych propozycji legislacyjnych zgodnych z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem ETS (konferencje, seminaria, itp.);

- Wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach związanych z wdrażaniem acquis oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych Unii Europejskiej;

- Pomoc techniczna w zakresie uczestnictwa administracji rządowej w procesie kształtowania acquis oraz dokumentów nielegislacyjnych (ekspertyzy, opinie, itp.).".

9.
W Aneksie C do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:
(a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz Pomocy Technicznej

Działania związane z informacją i promocją możliwości wykorzystania środków finansowych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przygotowaniem zarządzania, systemu wdrażania, w tym monitoringu, kontroli i audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, oraz tłumaczeniem dokumentów, a także pomoc ekspertów i doradców.";

(b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych działających we wszystkich obszarach priorytetowych.";

(c)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Polsko-Norweski Fundusz Badań Naukowych

Fundusz będzie działał w ramach obszarów priorytetów objętych pomocą z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.";

(d)
po punkcie 5 dodaje się punkt 6 następującej treści:

"6. Fundusz Wymiany Kulturalnej

Fundusz Wymiany Kulturalnej zostanie przygotowany w celu rozwijania wymiany kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwami EFTA.".

Wszystkie pozostałe postanowienia Memorandum of Understanding oraz Aneksów A, B i C, pozostają niezmienione.

Zmiany zostaną włączone do obowiązującego tekstu Memorandum of Understanding łącznie z Aneksami A, B i C i ogłoszone na stronach internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego i Biura Mechanizmów Finansowych.

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu złożenia ostatniego podpisu.

Podpisane w Brukseli dnia 17.12.2007 r. Popisane w Brukseli dnia 18.12.2007 r.