Monitor Polski

M.P.2018.392

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2017 r.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii

Przekład

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

NA LATA 2014-2021

pomiędzy

KRÓLESTWEM NORWEGII,

zwanym dalej "Norwegią"

a

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

zwaną dalej "Państwem-Beneficjentem"

zwanymi dalej łącznie "Stronami",

ZWAŻYWSZY, że Umowa pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014-2021 ustanawia mechanizm finansowy (zwany dalej "Norweskim Mechanizmem Finansowym 2014-2021"), poprzez który Norwegia przyczyniać się będzie do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

ZWAŻYWSZY, że Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 ma na celu umocnić stosunki pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców;

ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym rządzeniu, instytucjach demokratycznych, praworządności, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł  1

Cele

1.  Główne cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych wymienionych w ust. 2. W związku z tym Strony niniejszego Memorandum of Understanding dołożą starań, aby wyłonić do finansowania takie programy, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów.
2.  Pomoc finansowa jest dostępna w następujących obszarach priorytetowych:
(a) Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
(b) Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
(c) Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
(d) Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności; oraz
(e) Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.
Artykuł  2

Ramy prawne

Niniejsze Memorandum of Understanding jest stosowane łącznie z następującymi dokumentami, które razem z niniejszym Memorandum of Understanding stanowią ramy prawne dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021:

(a) Umową zawartą pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską ustanawiającą Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (zwana dalej "Umową");
(b) Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (zwanymi dalej "Regulacjami") wydanymi przez Norwegię zgodnie z art. 10 ust. 5 Umowy;
(c) umowami w sprawie programu, które będą zawierane dla każdego programu, oraz
(d) wszelkimi wytycznymi przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zwanego dalej "NMSZ") zgodnie z Regulacjami.
Artykuł  3

Ramy finansowe

1.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 Umowy, łączna kwota wsparcia finansowego wynosi 1 253,7 milionów euro, w rocznych transzach w wysokości 179,1 milionów euro w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. włącznie.
2.  Zgodnie z art. 6 Umowy, w okresie o którym mowa w ust. 1, Państwu-Beneficjentowi udostępniona zostanie łączna kwota 411 500 000 euro.
3.  Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b Umowy, 1% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 2, wyodrębnia się na funduszu na rzecz wspierania godnej pracy i dialogu trójstronnego.
4.  Zgodnie z art. 10 ust. 4 Umowy oraz art. 1.9 Regulacji, koszty zarządzania Norwegii pokryte będą z łącznej kwoty przedstawionej powyżej. Dalsze postanowienia w tym zakresie zostały określone w Regulacjach. Kwota netto alokacji, która zostanie przyznana Państwu-Beneficjentowi wynosi 380 637 500 euro.
Artykuł  4

Zakres funkcji i obowiązków

1.  Norwegia udostępni środki finansowe na programy kwalifikujące się do wsparcia zaproponowane przez Państwo-Beneficjenta i zatwierdzone przez NMSZ w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w art. 3 ust. 1 Umowy oraz obszarów programowych określonych w Załączniku do Umowy. Norwegia i Państwo-Beneficjent współpracują przy przygotowaniu koncepcji programu, określającej zakres i planowane rezultaty każdego programu.
2.  Państwo-Beneficjent zapewni pełne współfinansowanie programów, które otrzymują wsparcie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zgodnie z Załącznikiem B i umowami w sprawie programu.
3.  NMSZ zarządza Norweskim Mechanizmem Finansowym 2014-2021 i podejmuje decyzje o przyznaniu pomocy finansowej na rzecz programów zgodnie z Regulacjami.
4.  NMSZ jest wspierany przez Biuro Mechanizmów Finansowych (zwane dalej "BMF"). BMF będzie odpowiedzialne za bieżące działania podejmowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz pełni rolę punktu kontaktowego.
Artykuł  5

Wyznaczenie instytucji odpowiedzialnych

Państwo-Beneficjent upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy do działania w jego imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za osiąganie celów wyznaczonych dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz za realizację Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w Państwie-Beneficjencie zgodnie z Regulacjami. W Załączniku A wskazano, zgodnie z art. 5.2 Regulacji, instytucje pełniące funkcje Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytu oraz Instytucji ds. Nieprawidłowości.

Artykuł  6

Wieloletnie ramy programowe

1.  Zgodnie z art. 2.5 Regulacji Strony uzgodniły ramy wdrażania składające się z następujących aspektów finansowych i merytorycznych:
(a) listy uzgodnionych programów i wkładu finansowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 według programów;
(b) wykazu programów, ich celów, ich głównych obszarów tematycznych, o ile dotyczy, poziomu dofinansowania programów, dwustronnych celów, jak również wszelkich kwestii szczególnych związanych z grupami docelowymi, obszarami geograficznymi i innymi kwestiami;
(c) wykazu Operatorów Programów, o ile dotyczy;
(d) wykazu partnerów programów z Państwa-Darczyńcy, o ile dotyczy;
(e) wykazu międzynarodowych organizacji partnerskich, o ile dotyczy;
(f) wykazu projektów predefiniowanych, które mają być uwzględnione w przedmiotowych programach.
2.  Ramy wdrażania zostały przedstawione w Załączniku B.
Artykuł  7

Funduszu współpracy dwustronnej

Zgodnie z art. 4.6 Regulacji Państwo-Beneficjent wyodrębni środki w celu zacieśniania stosunków dwustronnych między Norwegią i Państwem-Beneficjentem. Krajowy Punkt Kontaktowy zarządza wykorzystaniem Funduszu Współpracy Dwustronnej i powołuje Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej, zgodnie z art. 4.2 Regulacji.

Artykuł  8

Spotkania roczne

Zgodnie z art. 2.7 Regulacji, spotkania roczne będą organizowane z udziałem NMSZ i Krajowego Punktu Kontaktowego. Spotkania roczne umożliwią NMSZ i Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zbadanie postępu we wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 poczynionego w ostatnim okresie sprawozdawczym i uzgodnienie, jakie działania należy podjąć. Spotkanie roczne stanowi forum do dyskusji nad sprawami stanowiącymi przedmiot obustronnego zainteresowania.

Artykuł  9

Zmiana Załączników

Załączniki A i B mogą być zmieniane w drodze wymiany listów pomiędzy NMSZ i Krajowym Punktem Kontaktowym.

Artykuł  10

Kontrola i dostęp do informacji

NMSZ, Biuro Audytora Generalnego Norwegii i ich przedstawiciele mają prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej lub finansowej, koniecznej, ich zdaniem, do weryfikacji wypełniania warunków planowania, wdrażania i monitorowania programów i projektów, jak również wykorzystania środków. Państwo-Beneficjent zapewni wszelką konieczną pomoc, informacje i dokumentację.

Artykuł  11

Zasady Zarządzania

1.  Niniejsze Memorandum of Understanding jest wdrażane pod każdym względem zgodnie z postanowieniami Regulacji wraz z późniejszymi ich zmianami.
2.  Cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 będą realizowane w drodze bliskiej współpracy pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem. Strony zobowiązują się zachować najwyższy poziom przejrzystości, odpowiedzialności i efektywności kosztowej przy wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, jak też stosować zasady dobrego rządzenia, partnerstwa, i wielopoziomowego zarządzania, zrównoważonego rozwoju, równouprawnienia płci i równego traktowania.
3.  Państwo-Beneficjent podejmie aktywne działania w celu zapewnienia przestrzegania tych zasad na wszystkich poziomach wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
4.  Nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, Strony niniejszego Memorandum of Understanding, dokonają przeglądu postępów we wdrażaniu niniejszego Memorandum of Understanding a następnie uzgodnią w stosownych przypadkach realokacje w ramach i pomiędzy programami. Wnioski z przeglądu zostaną wzięte pod uwagę przez Krajowy Punkt Kontaktowy przy składaniu propozycji alokacji środków z rezerwy, o której mowa w art. 1.11 Regulacji.
Artykuł  12

Wejście w życie

Niniejsze Memorandum of Understanding wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jego podpisania przez ostatnią ze Stron.

********

Niniejsze Memorandum of Understanding zostało podpisane w dwóch egzemplarzach w języku angielskim.

Podpisane w Warszawie w dniu 20.12.2017 r.Podpisane w Warszawie w dniu 20.12.2017 r.
W imieniu Królestwa NorwegiiW imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
M. B. RøslandJ. Kwieciński

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

Krajowe struktury zarządzania i kontroli

1. Krajowy Punkt Kontaktowy

Departament Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego. Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych pełni funkcję Kierującego Krajowym Punktem Kontaktowym.

Krajowy Punkt Kontaktowy jest bezpośrednio podporządkowany Podsekretarzowi Stanu odpowiedzialnemu za wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego. Podsekretarz Stanu podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju.

Zakres funkcji i obowiązków Krajowego Punktu Kontaktowego został określony w Regulacjach, w szczególności w art. 5.3.

2. Instytucja Certyfikująca

Wydział Monitorowania w Departamencie Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (Krajowy Punkt Kontaktowy) pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Naczelnik Wydziału Monitorowania pełni funkcję Kierującego Instytucją Certyfikującą.

Wydział Monitorowania działający jak Instytucja Certyfikująca jest bezpośrednio podporządkowany Podsekretarzowi Stanu odpowiedzialnemu za wdrażanie Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego. Podsekretarz Stanu podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju.

W przypadku gdy Krajowy Punkt Kontaktowy przyjmie rolę Operatora Programu dla jednego lub więcej programów, Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej pełni funkcję Instytucji Certyfikującej.

Kierującym Instytucją Certyfikującą jest Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji. Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowy Punkt Kontaktowy zapewni należyte funkcjonalne rozdzielnie funkcji związanych z płatnościami od innych funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego jak również, że certyfikacja wykonywana przez niego w ramach obowiązków Instytucji Certyfikującej, będzie w pełni zgodna z art. 5.4.1 Regulacji.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Certyfikującej został określony w Regulacjach, w szczególności w art. 5.4.

3. Instytucja Audytu

Departament Audytu Środków Publicznych w Ministerstwie Finansów pełni funkcję Instytucji Audytu. Departament Audytu Środków Publicznych jest oddzielną jednostką organizacyjną w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Kierującym Instytucją Audytu jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Szef Krajowej Administracji Skarbowej podlega bezpośrednio Ministrowi Finansów.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji Audytu został określony w Regulacjach, w szczególności w art. 5.5.

Instytucja Audytu jest organizacyjnie niezależna od Krajowego Punktu Kontaktowego oraz Instytucji Certyfikującej.

4. Instytucja ds. Nieprawidłowości

Departament Certyfikacji i Desygnacji w Ministerstwie Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej (Instytucja Certyfikująca) ponosi odpowiedzialność za przygotowywanie i przedkładanie raportów o nieprawidłowościach.

Kierującym Instytucją ds. Nieprawidłowości jest Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji. Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres funkcji i obowiązków Instytucji ds. Nieprawidłowości został określony w Regulacjach, w szczególności w art. 12.3.

5. Raport Strategiczny

Zgodnie z art. 2.6 Regulacji, Krajowy Punkt Kontaktowy co roku przedkłada do NMSZ Raport Strategiczny dotyczący wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w Państwie- Beneficjencie. Raport Strategiczny przesyła się do NMSZ co najmniej dwa miesiące przez datą spotkania rocznego, o ile nie ustalono inaczej.

6. Schemat organizacyjny

wzór

ZAŁĄCZNIK  B

Ramy Wdrażania

Zgodnie z art. 2.5 Regulacji, Strony niniejszego Memorandum of Understanding uzgodniły następujące ramy wdrażania zawarte w niniejszym Załączniku:

1. Finansowe aspekty ram wdrażania

Rzeczpospolita PolskaWkład

Norweskiego

MF

Wkład krajowy
Programy
1Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje85 000 000 €15 000 000 €
2Badania100 000 000 €17 647 059 €
3Dialog Społeczny - Godna Praca6 120 000 €nie dotyczy
4Zdrowie20 000 000 €3 529 412 €
5Rozwój lokalny50 000 000 €8 823 529 €
6Sprawiedliwość70 000 000 €12 352 941 €
7Sprawy wewnętrzne20 000 000 €3 529 412 €
Pozostałe alokacje
Pomoc techniczna dla Państwa-Beneficjenta (Art. 1.10)6 172 500 €nie dotyczy
Rezerwa (Art. 1.11)15 115 000 €nie dotyczy
Rezerwa na zakończenie projektów w ramach MF 2009-14 (Art. 1.12)nie dotyczynie dotyczy
Fundusz Współpracy Dwustronnej (Art. 4.6.1)8 230 000 €nie dotyczy
Alokacja netto dla Rzeczypospolitej Polskiej380 637 500 €60 882 353 €

2. Kwestie szczególne

Stosunki dwustronne pomiędzy Norwegią a Rzecząpospolitą Polską będą wzmacniane w celu stymulowania i rozwoju długookresowej współpracy w ramach wszystkich obszarów wyszczególnionych w Załączniku do Umowy. Dąży się do wzmacniania współpracy dwustronnej na poziomie politycznym i europejskim w obszarach wspólnego zainteresowania.

3. Merytoryczne aspekty ram wdrażania

Programy opisane poniżej będą wdrażane za zgodą NMSZ, zgodnie z art. 6.3 Regulacji.

A. Program: Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje
Cel programu:Wzmocnione tworzenie wartości i zrównoważonego wzrostu
Kwota dofinansowania programu:85 000 000 €
Współfinansowanie programu:15 000 000 €
Operator Programu:Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Partner Programu z Państw-Darczyńców:Innovation Norway
Obszar programowy:Rozwój Przedsiębiorczości, Innowacje i MŚP
Kwestie szczególne:Program będzie wspierał innowacje w zakresie zielonych technologii i "niebieski" wzrost. Powinien również odnosić się do technologii w zakresie dobrostanu lub wsparcia osób niesamodzielnych, co zostanie doprecyzowane na etapie przygotowywania koncepcji programu.

Program będzie obejmował wsparcie w postaci schematu małych grantów dla kobiet-przedsiębiorców.

Możliwość zastosowania instrumentów finansowych powinna zostać zbadana na etapie przygotowywania koncepcji programu.

Możliwość realizacji projektów predefiniowanych, w tym w obszarach związanych z badaniami, zostanie zbadana na etapie opracowywania koncepcji programu.

Cele bilateralne:600 000 € zostanie alokowanych na program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.
B. Program: Badania
Cel programu:Wzmocniony rozwój wiedzy w oparciu o badania naukowe
Kwota dofinansowania programu:100 000 000 €
Współfinansowanie programu:17 647 059 €
Operator Programu:Narodowe Centrum Nauki (NCN) przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
Partner Programu z Państw-Darczyńców:Norweska Rada Nauki
Obszar programowy:Badania
Kwestie szczególne:Program będzie między innymi obejmować wsparcie badań w następujących obszarach: badania polarne, badania w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i nauki społeczne.

Program będzie wspierał badania podstawowe (40% całkowitych kosztów kwalifikowanych) i badania stosowane (60% całkowitych kosztów kwalifikowanych) wybrane w oparciu o zasadę doskonałości badawczej.

Program będzie obejmował wsparcie w postaci schematu małych grantów dla kobiet-naukowców.

Co najmniej 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych zostanie przeznaczonych na oddzielny nabór na badania w zakresie CCS.

Szczegóły współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Nauki i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz role i zakres odpowiedzialności zostaną określone na etapie opracowywania koncepcji programu.

Możliwość realizacji projektów predefiniowanych zostanie zbadana na etapie opracowywania koncepcji programu.
Cele bilateralne:600 000 € zostanie alokowanych na program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.
Program będzie wdrażany w połączeniu z programem Badania finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
C. Program: Dialog Społeczny - Godna Praca
Cel programu:Wzmocniona współpraca trójstronna pomiędzy organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi i władzami publicznymi oraz promocja godnej pracy
Kwota dofinansowania programu:6 120 000 €
Współfinansowanie programu:Nie dotyczy
Operator Programu:BMF na podstawie Artykułu 6.13 Regulacji. Innovation Norway jest wskazane jako Operator Funduszu na podstawie Artykułu 6.13 ust. 4 Regulacji.
Obszar programowy:Dialog społeczny - godna praca
Projekty predefiniowane:Tytuł projektu:Poprawa warunków zatrudnienia
Beneficjent projektu:Główny Inspektorat Pracy
Partner projektu z Państw-Darczyńców:Możliwość zaangażowania Norweskiego Inspektoratu Pracy zostanie zbadana w trakcie przygotowywania koncepcji programu
Maksymalna kwota wsparcia:1 000 000 €
Projekty predefiniowane:Tytuł projektu:Popularyzacja zagadnień godzenia pracy z życiem prywatnym oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Beneficjent projektu:Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Partner projektu z Państw-Darczyńców:Możliwość zaangażowania podmiotów z państw-darczyńców zostanie zbadana w trakcie przygotowywania koncepcji programu.
Maksymalna kwota wsparcia:1 000 000 €
D. Program: Zdrowie
Cel programu:Wzmocniona profilaktyka i ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu
Kwota dofinansowania programu:20 000 000 €
Współfinansowanie programu:3 529 412 €
Operator Programu:Ministerstwo Zdrowia
Partner Programu z Państw-Darczyńców:Norweski Dyrektoriat do spraw Zdrowia
Obszar programowy:Europejskie Wyzwania w Zdrowiu Publicznym
Kwestie szczególne:Program koncentruje się na zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu i obejmuje działania związane z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży oraz środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej.

Nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu zostanie udostępnionych na finansowanie infrastruktury (działania "twarde").

Możliwość realizacji projektów predefiniowanych zostanie zbadana na etapie opracowywania koncepcji programu.

Cele bilateralne:300 000 € zostanie alokowanych na program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.
E. Program: Rozwój lokalny
Cel programu:Wzmocniona spójność społeczno-gospodarcza
Kwota dofinansowania programu:50 000 000 €
Współfinansowanie programu:8 823 529 €
Operator Programu:Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy programu z Państw- DarczyńcówNorweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS)
Międzynarodowa(e) organizacja(e) partnerska(e):Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Obszary programowe:Rozwój lokalny i zmniejszanie ubóstwa

Dobre zarządzanie, Odpowiedzialne instytucje, Przejrzystość

Kwestie szczególne:Program zapewnia systematyczne podejście do rozwoju lokalnego i zmniejszania ubóstwa i może obejmować działania z zakresu m. in. energii, środowiska, MŚP, biznesu, edukacji, poprawy warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, składników zdrowia, systemów zarządzania transportem, reformy administracji publicznej oraz wsparcia dla lokalnej administracji.
Dążeniem jest, by nie mniej niż 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych programu było dostępne na działania miękkie. Wszystkie projekty wybrane w trybie konkursowym powinny zawierać działania miękkie.

Możliwość projektu(ów) predefiniowanego(ych) ze Związkiem Miast Polskich, Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS), oraz Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zostanie zbadana w trakcie przygotowywania koncepcji programu.

Cele bilateralne:100 000 € zostanie alokowane na ten program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.
Program będzie wdrażany łącznie z programem "Rozwój lokalny", realizowanym w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.
F. Program: Sprawiedliwość
Cel programu::Wzmocniona praworządność
Kwota dofinansowania programu:70 000 000 €
Współfinansowanie programu:12 352 941 €
Operator Programu:Ministerstwo Sprawiedliwości
Partnerzy Programu
z Państw-Darczyńców:Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (NMOJ)

Norweska Administracja Sądów (DA)

Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (KDI)

Obszary programowe:Służby więzienne i areszt przed procesowy

Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć

Kwestie szczególne:W ramach obszaru programowego "Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności" program skupi się na działaniach w zakresie: 1) Europejskiej kultury wymiaru sprawiedliwości, mającym na celu wdrożenie europejskich standardów w zakresie skuteczności, efektywności, niezależności i jakości 2) wymiaru sprawiedliwości przyjazny dziecku oraz 3) efektywna współpraca pomiędzy instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

W ramach obszaru programowego "Skuteczność i efektywność systemu sądownictwa, wzmocnienie praworządności" zostanie zdefiniowana możliwość współpracy z Krajową Radą Sądownictwa.

Program przyczyni się do wzmocnienia realizacji porozumień w sprawie przekazywania osób skazanych i w zakresie decyzji ramowych UE.
Projekt predefiniowany w obszarze "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" zostanie wskazany na etapie opracowywania koncepcji programu. Projekt predefiniowany będzie skupiać się na wdrażaniu odpowiednich, międzynarodowych konwencji, umów i standardów.
Organizacje międzynarodowe o szczególnych kompetencjach będą włączone w przygotowanie programu. Rola tych organizacji w projektach predefiniowanych będzie określona w koncepcji programu.
Na etapie przygotowania koncepcji programu i podczas jego realizacji, Operator Programu będzie dążył do zapewnienia synergii w ramach programu oraz z programem "Sprawy wewnętrzne", w celu wzmocnienia "łańcucha sprawiedliwości".
Dążeniem jest, aby nie więcej niż 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych programu przeznaczyć na finansowanie infrastruktury (działania "twarde"). Maksymalny poziom środków dostępnych na finansowanie infrastruktury (działania "twarde") zostanie określony w koncepcji programu.
Możliwość realizacji kolejnych projektów predefiniowanych skoncentrowanych m.in. na mediacjach, edukacji prawnej i prawach człowieka zostanie zbadana na etapie opracowywania koncepcji programu.
Cele bilateralne:400 000 € zostanie alokowanych na program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.
Projekty predefiniowane:Tytuł projektu:Wsparcie służby więziennej
Opis:Utworzenie do 5 pilotażowych kompleksów penitencjarnych, z których każdy składa się z więzienia, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie personelu, praktykę oraz wdrożenie programów reintegracji i współpracy międzyinstytucjonalnej, tj. koncentrowanie się na rozwiązaniach alternatywnych w stosunku do kary pozbawienia wolności.
Beneficjent projektu: Partner projektuCentralny Zarząd Służby Więziennej
z Państw-Darczyńców:Do uzgodnienia
Maksymalna kwota wsparcia:56 470 588 €
G. Program: Sprawy wewnętrzne
Cel programu:Wzmocniona praworządność
Kwota dofinansowania programu:20 000 000 €
Współfinansowanie programu:3 529 412 €
Operator Programu:Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Centrum Obsługi Projektów Europejskich
Partnerzy Programu
z Państw-Darczyńców:Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego

Norweski Dyrektoriat Obrony Cywilnej (DSB)

Obszary Programowe:Azyl i Migracja

Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości

Zapobieganie klęskom żywiołowym i gotowość na wypadek takich klęsk

Kwestie szczególne:Program uwzględnia działania, które koncentrują się na wspieraniu dobrowolnych powrotów oraz na wsparciu i usługach dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach.

Program uwzględnia działania zmierzające do poprawy zdolności dochodzeniowej i do zwiększenia zdolności do pracy z organizacjami międzynarodowymi takimi jak Europol, Eurojust, Interpol i Frontex.

Nie więcej niż 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych programu będzie udostępnione na działania infrastrukturalne (działania "twarde").

Możliwość realizacji projektu predefiniowanego, dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony w zakresie zagrożeń CBRNE (zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, nuklearne i wybuchowe) (oraz zwalczania zagrożeń hybrydowych) z Norweskim Dyrektoriatem Obrony Cywilnej jako partnerem projektu z Państw - Darczyńców, będzie zbadana na etapie opracowywania koncepcji programu.

Szczegóły współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Operatorem Programu) i Centrum Obsługi Projektów Europejskich oraz role i zakres odpowiedzialności zostaną określone na etapie opracowywania koncepcji programu.

Podczas opracowywania koncepcji programu oraz wdrażania programu Operator Programu będzie szukał zapewnienia synergii z programem "Sprawiedliwość" w celu wzmocnienia "łańcucha sprawiedliwości".

Cele bilateralne:250 000 € zostanie alokowanych na program z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Nie oznacza to jednak, że Wspólny Komitet ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej nie może alokować dodatkowych środków na rzecz tego programu.

Zostaną zbadane możliwości realizacji działań bilateralnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach.