Normy zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. - M.P.1961.55.244 - OpenLEX

Normy zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Monitor Polski

M.P.1961.55.244

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 20 czerwca 1961 r.
w sprawie norm zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280, z 1956 r. Nr 52, poz. 230, z 1957 r. Nr 38, poz. 166, Nr 62, poz. 340, z 1959 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1960 r. Nr 7, poz. 45 i Nr 55, poz. 315) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się normę zamiany trzody chlewnej mięsno-słoninowej zaliczanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych w jednolitym stosunku 1:1 dla wszystkich klas jakości.
2. 1
Norma zamiany ustalona w ust. 1 obowiązuje na terenach następujących województw: poznańskiego, bydgoskiego, olsztyńskiego, gdańskiego, koszalińskiego, szczecińskiego, zielonogórskiego, wrocławskiego i opolskiego oraz powiatów: oleckiego, gołdapskiego i ełckiego w województwie białostockim oraz gostyńskiego i płockiego w województwie warszawskim.
3.
Norma zamiany, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie przy wykonywaniu zarówno bieżących, jak i zaległych obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Na terenie województw i powiatów wymienianych w § 1 ust. 2 traci moc zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 21 marca 1959 r. w sprawie norm zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Monitor Polski Nr 34, poz. 156) w części dotyczącej norm zamiany trzody chlewnej mięsno-słoninowej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1961 r.
1 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 25 maja 1962 r. (M.P.62.48.233) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 maja 1962 r.