Normy zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Monitor Polski

M.P.1959.34.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 21 marca 1959 r.
w sprawie norm zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt i owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. *

Na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 248, z 1954 r. Nr 53, poz. 263, z 1955 r. Nr 44, poz. 280, z 1956 r. Nr 52, poz. 230, z 1957 r. Nr 38, poz. 166 i Nr 62, poz. 340 oraz z 1959 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:
1.
Przy wykonywaniu obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przelicza się na trzodę chlewną poszczególne rodzaje i klasy tych zwierząt oraz artykuły rolne, jakie są przyjmowane zamiast trzody chlewnej, według norm zamiany podanych w poniższej tabeli:
Za 1 kg wagi żywej trzody chlewnej objętej obowiązkiem dostaw zalicza się:
I.Trzody chlewnej:
a) mięsno-słoninowej klasy I950 gramów
" " klasy II-V1000 "
b) bekonowej klasy ekstra800 "
" klasy I-II900 "
II.Bydła rogatego:
a) jałówek i wolców klasy I1200 "
" " klasy II1400 "
" " klasy III2100 "
b) krów i wołów klasy I1200 "
" " klasy II1400 "
" " klasy III1500 "
" " klasy IV2100 "
c) buhajów klasy I1300 "
" " klasy II1500 "
" " klasy III2100 "
d) byczków klasy I1400 "
" " klasy II1700 "
" " klasy III2100 "
e) młodzieży klasy I1700 "
" " klasy II1800 "
" " klasy III2100 "
III.Cieląt:
klasy ekstra1100 "
" I1500 "
" II1800 "
" III2100 "
IV.Owiec:
klasy I1500 "
" II1800 "
" III2100 "
V.Wełny owczej potnej:
sort A, B, AB (biała)100 "
" BC, C (biała)111 "
" CD, D (biała jednolita)125 "
" CD, D, DE, E (biała mieszana)143 "
" BC, D, CD, DE, E (kolorowa)166 "
VI.Zbóż:
żyta, pszenicy, jęczmienia lub owsa9 kg
VII.Ziemniaków:
jadalnych lub przemysłowych33 kg
2.
Normy zamiany, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przy wykonywaniu zarówno bieżących, jak i zaległych obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.
* Z dniem 1 maja 1961 r. nin. zarządzenie traci moc obowiązującą w części dotyczącej norm zamiany trzody chlewnej mięsno-słoninowej na terenie województw i powiatów wymienianych w § 1 ust. 2 zarządzenia z dnia 20 czerwca 1961 r. w sprawie norm zamiany trzody chlewnej przyjmowanej na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych. (M.P.61.55.244), zgodnie z § 2 przywołanego zarządzenia.