Normy zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Monitor Polski

M.P.1970.27.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 10 sierpnia 1970 r.
w sprawie norm zamiany owiec przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych.

Na podstawie art. 18 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 244 i z 1957 r. Nr 38, poz. 163) oraz § 26a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1963 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych (Dz. U. z 1963 r. Nr 4, poz. 20, z 1964 r. Nr 26, poz. 169, z 1968 r. Nr 43, poz. 313 i z 1970 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:
Ustala się normy zamiany owiec rzeźnych, przyjmowanych na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych zamiast trzody chlewnej, w następującej wysokości:
Klasa towarowaZa 1 kg wagi żywej trzody chlewnej zalicza się
1) Jarliczki i skopki w wieku do 10 miesięcy1,0 kg
2) Maciorki i skopy w wieku do 18 miesięcy1,2 kg
3) Owce dorosłe:
1 – pełnomięsne1,8 kg
2 – mięsne2,1 kg
Kontraktowane owce rzeźne na cele eksportu, przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, zalicza się bez względu na klasę towarową w relacji zamiennej 1 kg za 1 kg wagi żywej trzody chlewnej.
Nabywane przez przedsiębiorstwa Zjednoczenia Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi owce hodowlane i owce maciorki użytkowe, przyjmowane na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych, zalicza się w relacjach zamiennych:
Klasa towarowaZa 1 kg wagi żywej trzody chlewnej
1) Owce hodowlane:
1 – w wieku do 18 miesięcy1,2 kg
2 – w wieku powyżej 18 miesięcy1,5 kg
2) Owce maciorki użytkowe:
1 – w wieku do 18 miesięcy1,5 kg
2 – w wieku powyżej 18 miesięcy1,8 kg
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 listopada 1970 r. (M.P.70.39.288) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1971 r.