Monitor Polski

M.P.1965.27.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 29 maja 1965 r.
w sprawie norm zaludnienia mieszkań w okresie 1966-1970 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W miejscowościach, w których wprowadzona została publiczna gospodarka lokalami, właściwe rady narodowe ustalą na okres 1966-1970 r. normy zaludnienia w wysokości 5 m2 do 7 m2 powierzchni mieszkalnej na każdą uprawnioną osobę z zachowaniem praw nabytych w stosunku do osób, które otrzymały przydział mieszkania przed wejściem w życie uchwał powziętych w tym zakresie przez rady narodowe po dniu 4 lipca 1961 r.
2. Zasady określania powierzchni mieszkalnej normuje zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad ustalania norm zaludnienia mieszkań (Monitor Polski Nr 26, poz. 158).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.