§ 2. - Normy wyżywienia oraz wysokość równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz zasady ich wypłacania poborowym odbywającym służbę zastępczą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1991 r.
§  2.
1. 1
Poborowym przysługuje miesięczny równoważnik pieniężny w wysokości 402.000 zł, jeżeli zakład pracy nie może mu zapewnić wyżywienia lub z innych uzasadnionych przyczyn poborowy nie korzysta z bezpłatnego codziennego wyżywienia.
2.
Równoważnik pieniężny za wyżywienie przysługuje poborowemu za wszystkie dni, w które przysługuje mu bezpłatne wyżywienie (w tym za okres urlopu okresowego i podróży służbowej).
3.
W razie gdy poborowy z uzasadnionych przyczyn korzysta tylko z częściowego wyżywienia, należny mu ekwiwalent pieniężny za wyżywienie ustala się przyjmując 50% kwoty równoważnika określanego w ust. 1 za obiad i po 25% za śniadanie i kolację.
4.
Za pierwszy miesiąc odbywania służby zastępczej równoważnik pieniężny za wyżywienie wypłacany jest przez zakład pracy z góry, a za następne miesiące - w terminach wypłaty uposażenia, z tym że na wniosek poborowego równoważnik ten może być wypłacany zaliczkowo w innych terminach.
5. 2
Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, za okres krótszy niż jeden miesiąc wypłaca się w wysokości 1/30 równoważnika za każdy dzień.
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 czerwca 1990 r. (M.P.90.26.205) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 lutego 1991 r. (M.P.91.9.66) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 marca 1991 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 sierpnia 1991 r. (M.P.91.28.202) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 sierpnia 1991 r.

2 § 2 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 września 1989 r. (M.P.89.34.265) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1989 r.